Sluit
Balans per 31 december 2017

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2017

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2017

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2017 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij Pensioenfonds SNS REAAL. Fonds 21 is als aangesloten onderneming opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst die Pensioenfonds SNS REAAL heeft gesloten met de Volksbank en Vivat voor 2016 en 2017.

 

De pensioenregeling betreft een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2017 115,9% (DG UFR, voorgeschreven door DNB) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van circa 105%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft €1.538.941 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit de huur van het eerste kwartaal 2018, het NVTC lidmaatschap voor 2018 en de vordering op het Pensioenfonds SNS REAAL voor de teveel betaalde pensioenpremie in 2017.

 

7          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad €21.278,09 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2018 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

9          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2018 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

10           Belastingen en premies

11        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan onder andere uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren.

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNSREAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van €93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata 18 december 2020 en 30 september 2020.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

12        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2017 te vergoeden.

 

Verkoop inventaris  Maliebaan

Vanwege de verhuizing van het fonds naar een kleiner kantoor, is een deel van de inventaris verkocht. Een restant lag in opslag. Dat laatste deel is in 2016 verkocht. Dit is als een incidentele opbrengst geboekt.

 

13        Besteding aan de doelstelling

14        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand voor 2018 is 9,3 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 

 

Communicatiekosten en PR

In 2017 zijn diverse aanpassingen aan de website doorgevoerd. De kosten hiervoor zijn binnen begroting gebleven.

 

 

Onderzoekskosten

Fonds 21 voert in het kader van impact van gehonoreerde projecten twee onderzoekspilots uit. Voor de pijler Kunst & Cultuur wordt samen met VSBfonds onder festivals publieksonderzoek gedaan door GfK en Cigarbox. Voor de pijler Jongeren & Maatschappij wordt in samenwerking met Sinzer een onderzoek gedaan bij zes toegekende projecten naar de effectiviteit van preventieve interventies in het thema Omgaan met Geld.

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en is vastgesteld door het bestuur op 29 maart 2018.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 15 maart 2017 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Sluit
Home
home
Bestuurs-verslag
inleiding

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij met als doel het verrijken van de Nederlandse samenleving. Fonds 21 is een zelfstandige stichting gevestigd te Utrecht die zijn financiering ontvangt van Stichting Beheer SNS Reaal, eveneens een onafhankelijke stichting. Terugkijkend op 2017 zijn we als bestuur van Fonds 21 tevreden over de bereikte resultaten. In 2017 heeft het fonds weer een groot aantal interessante kunst- en cultuurprojecten en maatschappelijke projecten voor jongeren mogelijk gemaakt. Sinds 2014 beschikt het fonds over een donatiebudget van €10 miljoen per jaar. Sinds de invoering van de nieuwe naam en het nieuwe logo in het laatste kwartaal van 2014 is Fonds 21 inmiddels goed bekend bij de stakeholders.

Oerol, Foto Moon Saris

Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij

Het profiel van Fonds 21 is gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, bestemd voor een breed, nieuw en passend publiek in de Nederlandse samenleving van nu, is de kern voor de ondersteuning van projecten binnen Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt actuele projecten van professionele kunstinstellingen in de verschillende kunstdisciplines. Vastgesteld is dat €7,5 miljoen van het donatiebudget wordt besteed aan projecten in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en educatie.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij ligt de focus op de thema´s Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Hiervoor is €2,5 miljoen beschikbaar. Ook projecten waarin jongeren door middel van het inzetten van cultuur hun zelfredzaamheid kunnen versterken, komen in aanmerking voor ondersteuning.

 

De ondergrens van een projectaanvraag is sinds januari 2014 gesteld op €10.000.

 

 

 

274 projecten ondersteund

In 2017 heeft het fonds het beschikbare budget van €10 miljoen toegekend. Er werden 763 aanvragen ingediend, waarvan er 81 direct werden afgewezen omdat ze niet voldeden aan de algemene voorwaarden. Ten opzichte van 2016 (799 aanvragen) was er sprake van een daling in het aantal aanvragen met 5%.

 

De aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en beoordeeld conform de algemene voorwaarden en criteria, hetgeen leidde tot 274 toekenningen. Deze projecten werden door Fonds 21 met een bedrag van in totaal €9.977.058 ondersteund.

 

Het gemiddelde bedrag van een toekenning was €36.413. Dat is een daling ten opzichte van 2016 toen het gemiddelde bedrag van toekenning €39.051 was.

 

Fonds 21 maakt het beleid kenbaar via website, nieuwsbrieven en sociale media. De website is hét communicatiemiddel voor het fonds. Het fonds heeft in 2017 veel aandacht besteed aan het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria opdat meer passende aanvragen zouden worden ingediend. Ondanks de communicatieve inspanningen heeft dit nog niet voldoende geleid tot een afname van het aantal niet-passende aanvragen. 62% van de behandelde aanvragen moest worden afgewezen, een daling van 2% ten opzichte van 2016.

 

79,6% van het jaarbudget is toegekend aan projecten voor Kunst & Cultuur. Projecten binnen Jongeren & Maatschappij ontvingen 20,4% van het budget.

 

Met het toekennen van financiële ondersteuning aan 274 projecten kan Fonds 21 een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Van oudsher wordt Fonds 21 goed gevonden door instellingen en organisaties in de podiumkunsten. Binnen die discipline werd 34,4%

(€3.435.291) van het budget voor Kunst & Cultuur besteed. In de overige disciplines (beeldende kunsten en film, mediakunst en digitale cultuur) werden ondersteuningen verleend voor 13,2% van het budget. De uitgaven op het terrein van de literaire kunsten steken hier schril bij af. In die discipline werd in 2017 1% van het totale budget besteed.

 

Extra aandacht was er voor projecten op het gebied van kunsteducatie. Hieraan besteedde het fonds 15,6% van het beschikbare budget, zijnde €1.557.500. Als onderdeel hiervan ging in 2017 de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers van start, waaraan €214.787 werd besteed, 2,2% van het budget. De uitvoeringskosten bedroegen €21.763.

 

Specifieke aandacht had Fonds 21 verder voor honoraria van uitvoerenden. In 2017 heeft Fonds 21 de Honorariumregeling voor kunstenaars onderschreven, in het leven geroepen door het Mondriaanfonds. Ook werd in 2017 in het beleid van het fonds opgenomen dat uitvoerenden en kunstenaars betaald dienen te worden volgens de geldende cao of de cao-normen.

 

Binnen Jongeren & Maatschappij heeft Fonds 21 in 2017 9,5% van het totaal beschikbare budget besteed aan projecten binnen het thema Ondernemen. Binnen het thema Cultuur als Middel werd 4,6% besteed, binnen Taalvaardigheid 2,9% en binnen Omgaan met Geld 2,5%. Alleen projecten op het gebied van Mediawijsheid bleven achter. Hieraan werd 1% van het bestede budget toegekend.

 

In 2017 heeft Fonds 21 ingezet op evaluatie van ondersteunde projecten. Er werd een onderzoek gestart naar de impact van gehonoreerde projecten binnen het thema Omgaan met Geld. Dit onderzoek loopt door in 2018. Samen met VSBfonds is een onderzoek gestart naar welke publieksgroepen festivals bezoeken. Ook dit onderzoek zal worden voortgezet in 2018.

 

Rooster van aftreden bestuur

Het bestuur van Fonds 21 onderschrijft de Governance Code Cultuur en is lid van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC).

 

Vergaderingen en besluiten

Het bestuur heeft in 2017 inzicht gekregen in de binnengekomen aanvragen, de toekenning van donaties en de organisatiekosten. Elk kwartaal is een management- en projectrapportage voorgelegd aan het bestuur.

 

In 2017 vergaderde het bestuur vier keer: op 15 maart, 21 juni, 14 september en 6 december. Bij alle vergaderingen was Marie Hélène Cornips, algemeen directeur, aanwezig. In 2017 werd naast het reguliere toezicht op financiën, bedrijfsvoering en beleid in de vergaderingen door het bestuur aandacht besteed aan:

 • Project- en managementrapportages
 • Jaarrekening 2016 en bijbehorende accountantscontrole
 • Jaarverslag 2016
 • Begroting 2018
 • Impactmeting en evaluatie
 • Analyse aanvragen podiumkunsten t/m €15.000
 • Analyse kunst- en cultuureducatieprojecten
 • Programmaregeling kunsteducatie voor mbo’ers en de voortgang hiervan
 • Impactlogica pijler Jongeren & Maatschappij
 • Eindrapportage programmaregeling Bazen Verbazen
 • Evaluatie communicatieplan Jongeren & Maatschappij
 • Festivalnotitie 2017
 • Richtlijn Kunstenaarshonorarium Mondriaanfonds
 • Begrotingsformat voor de podiumkunsten in samenwerking met Fonds Podiumkunsten en VSBFonds
 • Voorstel FIN inzake Zelfregulering, FIN Code Goed Bestuur, Handleiding Toetsing, Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur
 • Aanvraag Blikopeners 2018 – 2020, Stedelijk Museum Amsterdam
 • Voortzetting hoofdbegunstigerschap Holland Festival 2018 – 2019
 • Aanvraag Worldskills, The Finals 2018
 • Vooraanvraag Aus Licht, K.H. Stockhausen, een gezamenlijk project van Nationale Opera & Ballet, Holland Festival en Koninklijk Conservatorium Den Haag
 • Aanvraag de Teekenschool 2018 – 2022, Rijksmuseum
 • Aanvraag IMC Weekendschool, Taal en Poëzie 2018 – 2020
   

De jaarrekening over 2016 is door accountant Dubois & Co van een goedkeurende verklaring voorzien. Het bestuur heeft kennisgenomen van deze verklaring en de jaarrekening en het verslag vastgesteld.

 

In juni 2017 hebben voorzitter en vicevoorzitter een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. Het functieprofiel van de directeur was hierbij uitgangspunt. Het bestuur oordeelde positief over het functioneren van de directeur. In december 2017 heeft het bestuur zichzelf geëvalueerd.

 

 

Commissies toewijzing

In de commissie toewijzing Kunst & Cultuur worden projectaanvragen behandeld met een aangevraagd bedrag boven €40.000. In de commissie toewijzing Jongeren & Maatschappij worden projecten behandeld met een aangevraagd bedrag boven €25.000. Het bestuur beslist over aanvragen vanaf €250.000.

 

De Commissie Toewijzing Kunst & Cultuur BESTOND in 2017 UIT:

 • Marente Bloemheuvel
 • Marie Hélène Cornips
 • Boris van der Ham
 • Bert Janmaat


De Commissie Toewijzing Jongeren & Maatschappij BESTOND IN 2017 UIT:

 • Marie Hélène Cornips
 • Frits Spangenberg
 • Kamran Ullah
Organisatie

De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg 9 fte. Er zijn in 2017 geen nieuwe vacatures ingevuld.

Verwachting 2018

Vol energie gaat Fonds 21 een nieuw jaar tegemoet. De aandacht blijft uitgaan naar evaluatie van ondersteunde projecten. De impact van gehonoreerde projecten binnen het thema Omgaan met Geld wordt gemeten en het onderzoek naar het publiek van festivals wordt voortgezet. Streven is een breed, divers en nieuw maar ook passend publiek bereiken door ondersteuning van een keur aan kwalitatief goede projecten. Daarbij is ook aandacht voor een cultureel divers publiek.

 

Ook in 2018 hopen we wederom talrijke projecten te ondersteunen met het bedrag van €10 miljoen dat door Stichting Beheer SNS Reaal is toegezegd voor 2018. De totale bureaukosten zijn geraamd op €1,4 miljoen.

 

Om het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen wil het fonds blijven inzetten op het uitdragen van de beleidsdoelstellingen en criteria. Communicatie via de website en langs andere kanalen speelt daarin een belangrijke rol.

Risicomanagement & Governance
Delft Chamber Music Festival

Algemeen

Fonds 21 hanteert en onderhoudt een stelsel van systemen, procedures, limieten, rapportages en controles om de risico’s te beheersen. De structuur en organisatie van de processen zijn ingericht conform de geldende wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen. De risico’s van het fonds worden vastgesteld door de directie en het bestuur. Monitoring van het risicomanagement is ondergebracht bij de directie en de manager financiën & bedrijfsvoering. Zij analyseren de risico’s, bereiden beleids- en richtlijnen voor en coördineren het risicomanagement.

 

Operationeel risico

Fonds 21 loopt in zijn bedrijfsvoering operationele risico’s. Het operationele risico heeft betrekking op de kans dat het fonds schade of verlies leidt als gevolg van inadequate of falende processen, systemen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Het fonds tracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken door te zorgen voor duidelijke beleidslijnen, rapportages en procedures voor alle bedrijfsprocessen. Veel beheersmaatregelen zijn ingebed in IT-systemen en vastgelegd in procedures en werkinstructies. Opleiding, ervaringsniveau en betrokkenheid van de medewerkers werken hierbij ondersteunend. De omvang van de organisatie brengt een beperkte mate van afhankelijkheid van bepaalde belangrijke personen met zich mee. Een speciaal onderdeel van het operationeel risicomanagement is IT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit. De werkzaamheden om risico’s te beheren worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Bij strategische beslissingen worden de consequenties met betrekking tot de operationele risico’s consequent in beeld gebracht en gemonitord.

 

Projectrisico

Door aanvragers ingediende projectvoorstellen worden afgewogen, beoordeeld en geëvalueerd. Onderdeel van de besluitvorming is de beoordeling van de mogelijkheid dat het fonds niet correct wordt voorgelicht en de beslissing over het al dan niet toekennen van een bijdrage neemt op basis van onjuiste informatie. Een ander element van het projectrisico is het mogelijke afbreukrisico van projecten. Het proces van oordeel- en besluitvorming is vastgelegd in beleid van het fonds en vertaald naar werkprocedures en een bevoegdhedenmatrix. Beslissingen omtrent het toekennen van projecten worden genomen op basis van mandaten, waarbij de verschillende niveaus geacht worden de pro’s en contra’s van aanvragen te onderkennen. De projecten worden zowel van tevoren als achteraf geanalyseerd en de bevindingen van deze analyse worden vastgelegd in het IT-systeem. Bij eventuele vervolgaanvragen wordt de eerdere gang van zaken meegewogen in de oordeelsvorming. Projectrisico’s worden tevens beperkt door het werken met voorwaardelijkheid van toezeggingen. Zeker ingeval van meerjarige toekenningen kan door middel van het regelmatig toetsen van de werkelijkheid aan de voorwaarden het projectrisico worden beperkt.

 

Risico’s en financiële omvang van samenwerkingsverbanden

Fonds 21 is voor zijn financiering afhankelijk van Stichting Beheer SNS REAAL. Indien door Stichting Beheer wordt besloten de financiering van Fonds 21 te beëindigen, wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee jaar na aankondiging van de beëindiging de lopende verplichtingen af te wikkelen.

 

Financiële risico’s

Het financieel resultaat van Fonds 21 is opgebouwd uit drie posten:

 • Resultaatsuppletie Stichting Beheer SNS REAAL
 • Besteed aan de doelstelling (toekenningen minus vrijval van eerder toegekende bedragen)
 • Bureaukosten

 

Resultaatsuppletie

Resultaatsuppletie door Stichting Beheer SNS REAAL vindt plaats conform de statuten. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

Toekenningen en vrijval van eerder toegekende bedragen

Toekenningen vinden plaats conform de begroting. Vrijval van eerder toegezegde bedragen kunnen in principe worden herbesteed in hetzelfde jaar. Volgens procedure worden projecten die achterstallig zijn met betrekking tot de afrekening gerappelleerd.

 

Toekomstinformatie, belangrijkste variabelen in de begroting

 

Toekenningen

Fonds 21 is voor zijn budgettoekenningen afhankelijk van de financiële ruimte die Stichting Beheer SNS REAAL biedt. Dit budget wordt telkens voor één jaar toegezegd. Het fonds zet zijn gelden uit na beoordeling van aanvragen. Hierbij gaat het fonds voor inhoudelijke kwaliteit en voor een brede financiering van projecten.

 

Bureaukosten

Ook in 2017 is scherp gelet op de bureaukosten. Deze bedroegen 12% van de totale lasten. Directie en bestuur vinden dat een sobere organisatie past in het huidige tijdsgewricht.

 

Circa 60% van de bureaukosten betreft vaste kosten. Het gaat hierbij met name om de  personeelskosten van medewerkers met een vast dienstverband, huurverplichtingen en  leaseverplichtingen. Ook ten aanzien van andere kosten bestaan er vaste verplichtingen zoals de contracten voor de schoonmaak en de licenties voor het gebruik van de ICT-systemen. 40% van de kosten is aan te merken als variabel. Deze kosten worden gemaakt om de bureauorganisatie te kunnen uitvoeren maar zijn niet gebaseerd op vaste contracten.

 

 

 

Reputatierisico

Binnen de organisatie wordt door middel van bewustwording en betrokkenheid van medewerkers getracht het reputatierisico te minimaliseren. Dit omvat onder andere het opleiden van medewerkers, het zo transparant mogelijk afleggen van verantwoording over activiteiten en het zorgvuldig selecteren van samenwerkingsverbanden. Speciaal onderdeel van het reputatierisico is het risico dat nevenfuncties van bestuursleden, directie en medewerkers meebrengen. Door middel van het monitoren van de hoofd- en nevenfuncties wordt het reputatierisico zoveel mogelijk beperkt. In geval van calamiteiten zorgt het fonds voor tijdige en juiste informatie en communiceert het actief.

 

Compliance en integriteit

Fonds 21 kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt overeenkomstig relevante wet- en regelgeving inzake klanten en zakelijke partners. Daarnaast wordt toezicht gehouden op de mate waarin het fonds zijn eigen regels en procedures naleeft. De interne aspecten van integriteit betreffen het voorkomen en zo nodig transparant beheren van tegenstrijdige belangen en het afschermen van vertrouwelijke informatie. De externe aspecten van integriteit hebben vooral betrekking op het toekennen van donaties. In 2017 zijn er geen incidenten geweest op het gebied van compliance en integriteit. Fonds 21 is niet betrokken geweest bij gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en regelgeving. Om per 25 mei 2018 te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in 2017 gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

 


Dankwoord

Als bestuur van Fonds 21 willen we iedereen bedanken die in 2017 heeft bijgedragen aan de resultaten van het fonds. We bedanken de aanvragers voor hun bijzondere initiatieven. We bedanken de leden van de commissies toewijzing voor hun inzet en toewijding. We bedanken de medewerkers van het bureau en de directeur voor hun grote inzet en enthousiasme.

 

 

Bestuur Fonds 21

Utrecht, 29 maart 2018

Relevante (neven-)functies

Per 31 december 2017

 

E.H. Swaab (Els, 1946), voorzitter

Jurist/Arbiter

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter STAK Maarsen Groep

Lid Raad van Commissarissen CED Holding

Vicevoorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid Bestuur STAK Goudse Verzekeringen BV

Voorzitter Raad van Toezicht Oerol festival, Terschelling

Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Voorzitter College van Regenten Fonds Sluyterman van Loo

Voorzitter Bestuur Kunsten Israël

Lid Raad van Toezicht Stichting Jeroen Bosch 500

Voorzitter Bestuur STG (Stichting Groepstelevisie)

Voorzitter Bestuur SGN (Stichting Gesloten Netwerken)

Voorzitter Bestuur Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Voorzitter Toetsingscommissie Beschermwaardigheid Museumregister

Voorzitter bestuur Stichting Videma

 

 

N. Albayrak (Nebahat, 1968), vicevoorzitter

Vice President External Relations Integrated Gas & New Energies Shell International (hoofdfunctie)

Voorzitter THP The Hague Process on Refugees and Migration

Lid Raad van Commissarissen Unilever

 

 

A.H.A. Hoevenaars (Nol, 1949)

Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn

Niet-uitvoerend lid van het Bestuur Chesnara BV

Lid Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

Bestuurslid Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg

 

 

J.M. Overmeer (Jan, 1946)

Lid Raad van Toezicht Algemeen Pensioenfonds STAP

Voorzitter Bestuur Stichting Beheer SNS REAAL

 

 

M.H. Cornips (Marie Hélène, 1955)

Voorzitter Wertheimer-Stichting

 

2017 in het kort
Resultaten

In 2017 heeft Fonds 21 met 274 toekenningen weer een breed palet aan projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Aan deze projecten heeft het fonds €9,98 miljoen besteed.

 

We ontvingen 763 aanvragen in 2017. Ten opzichte van 2016 (799 aanvragen) is dat een afname van 5%. Het gemiddeld toegekend donatiebedrag daalde van €39.051 in 2016 naar €36.413 in 2017.

 

Sinds 2015 probeert Fonds 21 de ‘selectie aan de poort’ te verbeteren ofwel het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen. In 2017 werden 274 van de 724 behandelde aanvragen toegekend. Dat betekent dat 62% van de behandelde aanvragen moest worden afgewezen, een daling van 2% ten opzichte van 2016.

Fonds 21 in het kort
Onze missie

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds. Door het steunen van ideële doelen op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij willen wij een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Daarbij houden we het belang van experiment en vernieuwing steeds in het oog.

 

Maar we zijn meer dan alleen financier. We zijn ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen geven we een impuls aan actuele thema’s die een evidente meerwaarde hebben voor een of meer sectoren, om zo samen met andere partijen onze doelen te bereiken. Een mooi voorbeeld is de pilot programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo’ers', die in 2017 is gestart en in 2018 een vervolg zal krijgen. Met de regeling stimuleren we culturele instellingen om kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 15 tot 25 jaar die een mbo-opleiding volgen. Dat doen we samen met partners en met culturele instellingen verspreid over het land.

Noordelijk Film Festival
Onze doelstellingen

Fonds 21 wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Onze focus ligt daarbij op de generatie van de 21e eeuw. Met een donatiebudget van €10 miljoen dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door Stichting Beheer SNS REAAL ondersteunen wij projecten van professionele kunstinstellingen en van organisaties die met hun initiatieven de zelfredzaamheid van jongeren vergroten.

 

Projecten binnen de pijler Kunst & Cultuur moeten een hoge mate van artistieke kwaliteit hebben, gericht zijn op een breed, passend en zo mogelijk nieuw publiek, actueel zijn en een landelijk bereik hebben. Jaarlijks is €7,5 miljoen van ons donatiebudget gereserveerd voor initiatieven in de podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, architectuur, film, nieuwe media, digitale cultuur, literaire kunsten en educatie die aan deze eisen voldoen.

 

Doel van de pijler Jongeren & Maatschappij is de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen van jongeren vergroten. Daarbinnen hebben we gekozen voor een focus op de thema´s Ondernemen, Taalvaardigheid, Mediawijsheid en Omgaan met Geld vanuit de gedachte dat de hiervoor benodigde vaardigheden de zelfredzaamheid van jongeren versterken. Ook projecten waarin jongeren door middel van het inzetten van cultuur hun zelfredzaamheid kunnen versterken (Cultuur als Middel) komen in aanmerking voor ondersteuning door Fonds 21. Voor de pijler Jongeren & Maatschappij is jaarlijks in totaal €2,5 miljoen beschikbaar.

Onze doelgroepen

Onze belangrijkste doelgroep zijn de aanvragers van een financiële bijdrage. Dat zijn professionele kunst- en cultuurinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor onze thema’s op het gebied van jongeren. Verder richten wij onze communicatie op beleidsbepalers, collega-fondsen, sectorinstituten, kennisinstituten en het publiek. Wij willen graag het Nederlands publiek kennis laten nemen van de projecten die we steunen.

Impactonderzoeken

Als Fonds 21 willen we meer inzicht krijgen in de effecten van de projecten die we honoreren en (uiteindelijk) de werkzame elementen en mechanismen van initiatieven. In 2017 zetten we stappen in het ontwikkelen van onze eigen zienswijze op impact en het meten daarvan. Die vonden onder andere hun neerslag in een groeidocument over impactlogica voor de pijler Jongeren & Maatschappij.

 

In het verlengde daarvan voerden we 2 onderzoekspilots uit. Voor Jongeren & Maatschappij deden we in samenwerking met onderzoeksbureau Sinzer een onderzoek bij 5 toegekende projecten naar de effectiviteit van preventieve interventies in het thema Omgaan met Geld. Voor de pijler Kunst & Cultuur lieten we in samenwerking met VSBfonds publieksonderzoek bij festivals uitvoeren door de onderzoeksbureaus GfK en Cigarbox. De onderzoeken lopen in 2018 door en de resultaten van beide onderzoeken worden in de loop van dat jaar verwacht.

Toekenningen-beleid
Inleiding

75% van ons donatiebudget is gereserveerd voor projecten binnen Kunst & Cultuur. De overige 25% is bestemd voor Jongeren & Maatschappij. Aanvragers kunnen gedurende het hele jaar voorstellen voor financiële ondersteuning indienen. We behandelen aanvragen uiterlijk binnen 4 maanden.

 

In sommige gevallen vindt Fonds 21 alleen financiële steun niet voldoende. Regelmatig willen we een bepaalde sector of thema extra ondersteunen, een impuls geven aan kennisdeling of een hiaat vullen in een bepaalde sector. In dergelijke gevallen initiëren we programmaregelingen, zoals in 2017 de pilot programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo’ers'.

 

Van de aanvragers van projecten die door ons worden ondersteund verwachten we dat ze onze bijdrage verantwoord en in lijn met de afspraken besteden. Op basis van inhoudelijke en financiële evaluaties beoordelen wij of een project conform het ingediende projectplan is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is en als er sprake is van grote afwijkingen, kunnen we de donatie aanpassen of intrekken. De evaluaties zijn ook van belang voor een eventueel volgende aanvraag. In 2018 werken we de eisen aan inhoudelijke evaluaties verder uit zodat we meer inzicht krijgen in de effecten van de beoogde resultaten.

 

Vanwege het hoge aantal verzoeken om een financiële bijdrage moeten we relatief veel aanvragen afwijzen. Om de belasting voor aanvragers, administratie en adviseurs te verminderen, proberen we sinds 2015 de ‘selectie aan de poort’ te verbeteren ofwel het aantal niet-passende aanvragen terug te dringen. Dat doen we door onze beleidsdoelstellingen en criteria nog duidelijker uit te dragen via onze website, sociale media en andere kanalen en door minder passende aanvragen te ontmoedigen als ze in de vorm van een vooraanvraag worden ingediend. Daarbij streven we jaarlijks naar maximaal 50% niet-passende aanvragen. In 2017 was dat 62%. Weliswaar betekende dat een daling van 2% ten opzichte van 2016 maar extra inspanningen zijn nodig. Begin 2018 zal de vernieuwde website online gaan, waarin diverse nieuwe tools zijn opgenomen waarmee het aanvraagproces en de daarop volgende stappen verder zijn gedigitaliseerd. Zij zullen niet alleen het gebruiksgemak voor aanvragers vergroten maar ook bijdragen aan de verdere beperking van niet-passende aanvragen.

Spreiding

Met 274 toekenningen hebben we in 2017 een breed scala aan projecten

ondersteund, verspreid over Nederland en het Caribisch deel van het

Koninkrijk. Het aantal toegekende projecten en het toegekende bedrag per

provincie worden weergegeven in onderstaande kaart. Rechts van de landkaart

staan het aantal landelijk toegekende projecten en de toegekende bedragen

vermeld. Onder landelijk rekenen we projecten die publiek bereiken uit het hele

land of die plaatsvinden in meer dan 2 provincies.


Totaal
274 Projecten
9.977.058


Kunst & Cultuur
223 projecten (€ 7.942.078)
Jongeren & Maatschappij
51 projecten (€ 2.034.980)


Kunst & Cultuur
(€ )

Jongeren & Maatschappij
(€ )

Landelijk
105 Projecten
3.011.700


Kunst & Cultuur
84 projecten (€ 1.736.000)

Jongeren & Maatschappij
21 projecten (€ 1.275.700)
Kunst & Cultuur
Centraal Museum - De Wereld Van Pyke Koch

Fonds 21 steunt initiatieven van professionele kunstinstellingen die een groot of juist een ander, nieuw publiek willen bereiken. In 2017 hebben we in de pijler Kunst & Cultuur 223 projecten toegekend.

 

Een belangrijke drijfveer voor ons is het bevorderen van een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, gericht op een passend en nieuw publiek. Daarbij hebben we ook aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor een kleiner en/of nieuw publiek. We ondersteunden in 2017 een breed scala aan (interdisciplinaire) projecten op het gebied van muziek, theater, dans, e-culture, design, mode, beeldende kunst, architectuur, literatuur, fotografie, nieuwe media en andere disciplines. Ook festivals, publicaties en mediaproducties konden rekenen op onze financiële ondersteuning.

 

Verder had Fonds 21 in 2017 specifieke aandacht voor kunstprojecten met een educatieve insteek.

Verdeling toekenningen Kunst & Cultuur

Podiumkunsten 3.435.291
Kunsteducatie 1.794.050
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur 1.320.500
Beeldende Kunsten & Vormgeving 1.316.500
Literaire Kunsten 97.500

Totaal

7.963.841

Festivals

In 2017 heeft het fonds 83 festivals ondersteund in de verschillende aandachtsgebieden met een donatiebedrag van €3.539.791. Van deze 83 festivals zijn er 50 ondersteund binnen Podiumkunsten met een totaalbedrag van €2.343.791. Een aantal festivals binnen dit aandachtsgebied is ondersteund met een meerjarige toekenning, zoals Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Nederlandse Dansdagen en November Music. Meerjarige toekenningen binnen Film. Mediakunst & Digitale Cultuur zijn Go Short en IDFA.

 

 

Verdeling toegekend bedrag voor festivals naar aandachtsgebied
Podiumkunsten 2.343.791
Film, Mediakunst & Digitale Cultuur 943.500
Beeldende Kunsten & Vormgeving 165.000
Literaire Kunsten 87.500

Totaal

3.539.791

Podiumkunsten

 

Bijna de helft van alle aanvragen die in 2017 bij Fonds 21 werden ingediend (namelijk 48%) was binnen het domein podiumkunsten. In totaal werden er van de 393 aanvragen voor podiumkunsten 115 toegekend en 238 afgewezen. 35 aanvragen werden niet in behandeling genomen en nog eens 5 werden ingetrokken. In totaal kenden we €3.435.291 (34% van het totale budget) toe aan projecten op het gebied van podiumkunsten.

In 2017 ontwikkelden we samen met Fonds Podiumkunsten en VSBfonds een begrotingsformat voor aanvragen binnen het aandachtsgebied podiumkunsten. Voortaan kunnen aanvragers bij alle deelnemende fondsen ditzelfde format gebruiken, wat leidt tot minder administratieve lasten.

 

 

Verschillende disciplines

De theater- en muzieksector zijn groot en dat zagen we ook in 2017 terug in het aantal aanvragen in deze disciplines. De meeste toekenningen deden we dan ook aan projecten op het gebied van theater, in totaal voor een bedrag van €937.500. Aan hedendaagse muziek besteedden we €745.000, aan muziektheater en opera € 619.500 en aan interdisciplinaire projecten €503.791.

 

Verdeling over disciplines
Interdisciplinaire projecten 503.791
Muziek hedendaags 745.000
Muziek historisch 152.500
Muziek niet-westers 35.000
Muziektheater en opera 619.500
Circus 60.000
Theater 937.500
Dans 382.000

Totaal

3.435.291

Ten opzichte van 2016 is het aandeel toekenningen aan muziek hedendaags flink toegenomen, van 10% van het toegekende bedrag voor podiumkunsten naar 22%. Het aantal ondersteunde projecten is nagenoeg gelijk maar de bedragen per project zijn aanzienlijk hoger. 2 festivals voor hedendaagse muziek ontvingen een meerjarentoekenning, namelijk Rewire, een festival in Den Haag gericht op jong publiek met actuele muziek en vernieuwende performances (bijdrage €80.000 voor 2 jaar) en November Music, een festival op het gebied van nieuwe muziek in Den Bosch (bijdrage €120.000 voor 2 jaar).

 

 

Festivals

Onder de 115 toegekende projecten op het gebied van podiumkunsten waren 50 (43%) festivals en 65 (57%) voorstellingen en concerten.

 

 

Verdeling naar verschijningsvorm
Festivals (50) 2.343.791
Voorstellingen/concerten (65) 1.091.500

Totaal

3.435.291

Een substantieel budget €2.343.791 voor podiumkunsten ging dus naar festivals. We ondersteunden festivals in verschillende regio’s, verdeeld over verschillende disciplines en voor verschillende leeftijden. Dat sluit aan bij de doelstelling van Fonds 21 om een passend en divers publiek te bedienen. Daarnaast passen festivals goed bij onze prioriteiten door het brede publiek dat ze bereiken, door de aandacht voor jongere carrières en omdat het plekken zijn waar ruimte is voor experiment en vernieuwing. Dankzij hun programmering kunnen festivals risico’s nemen en ruimte bieden aan nieuwe vormen en makers en actuele thema’s. Bij onze toekenningen aan festivals letten we scherp op de spreiding over publieksgroepen en de diverse disciplines in de podiumkunsten en op geografische spreiding.

 

Festivals die zijn opgenomen in de Basis Infrastructuur (BIS), die zich zakelijk en artistiek bewezen hebben en waarbij we, afgaand op eerdere prestaties, voldoende vertrouwen hebben in de toekomst konden ook in 2017 rekenen op meerjarige ondersteuning door Fonds 21. Die liep in 2017 voor Oerol en Festival Oude Muziek door vanuit 2016. Voor Holland Festival was er een nieuwe toekenning van €300.000 voor 2018 en 2019, bovenop een eerdere toekenning voor deze jaren. Met deze festivals zijn we in gesprek over manieren waarop ze een impuls kunnen geven aan hun publieksbereik.

 

Het ondersteunen van vernieuwing in bijvoorbeeld vorm, samenwerking of aanpak in publieksbereik past goed bij ons. Vooral festivals, die een groot publieksbereik hebben, zijn vernieuwers van de sector. Meer dan podia kunnen zij zich een risicovolle programmering veroorloven. Ook voor makers met een jongere carrière zijn festivals van belang. Hier kunnen ze ervaring opdoen en zichzelf in de kijker spelen bij pers, programmeurs en publiek. Voorbeelden van projecten waaraan wij in 2017 een bedrag toekenden en waarbij vernieuwing doorslaggevend was zijn Gaudeamus Muziekweek 2017 (bijdrage €35.000), Opera Forward Festival 2018 (bijdrage €20.000), Jonge Harten Festival 2017 (bijdrage €35.000), de voorstelling ‘Noir’ van theatercollectief Nineties Productions (bijdrage €20.000) en festival Le Guess Who? 2017 (bijdrage €50.000).

 

 

Jongere carrières

We beoordelen aanvragen op drie belangrijke impactcriteria: publiek, actualiteit en artistieke kwaliteit. Daarbij hebben we een aantal prioriteiten vastgesteld. Zo verkiezen we projecten van makers met een jongere carrière boven meer gevestigde makers en hebben we een bijzonder oog voor projecten die een nieuw publiek weten te bereiken.

 

In 2017 ondersteunden we van de in totaal 115 ondersteunde projecten binnen podiumkunsten er 38 die jongere carrières als speerpunt hebben. Dat is 33% van het totaal aantal toekenningen binnen podiumkunsten, een percentage vergelijkbaar met dat van 2016. Van de 50 festivals die we binnen podiumkunsten ondersteunden hebben er 18 jongere carrières als belangrijkste invalshoek (36%).Van de 65 ondersteunde producties zijn dat er 20 (bijna 31%).

 

Jongere carrières hangen samen met een jong publiek. De projecten waar jongere carrières het belangrijkste criterium zijn, spreken door hun vaak vernieuwende inhoud, vorm, locatie en communicatie ook een jonger publiek aan. We leverden onder meer een bijdrage aan de Operadagen Rotterdam (ondersteund met €40.000) en ‘Missie Márquez’, de delen 7, 8 & 9 uit de 12-delige theaterserie van Kompagnie Kistemaker (ondersteund met €15.000).

 

 

Actualiteit en vernieuwing

In de projecten op het gebied van podiumkunsten die we in 2017 ondersteunden zien we steeds meer maatschappelijk betrokkenheid. Bij sommige producties was de actualiteit of urgentie het onderwerp van de voorstelling, bij andere juist de gekozen vorm. Zo was er een aantal voorstellingen die door hun onderwerp én hun cast aandacht vroegen voor culturele diversiteit. Bijvoorbeeld de voorstelling ‘Melk & Dadels’ van Daria Bukvic over Marokkaans-Nederlandse moeders en hun dochters of de muziekvoorstelling ‘Woiski vs. Woiski’ van Bijlmer Park Theater in samenwerking met Orkater (beide bijdrage €30.000).

 

 

Spreiding

Met de projecten die we als Fonds 21 ondersteunen, streven we zoveel mogelijk een landelijk bereik na. We hebben daarom een voorkeur voor projecten die in meerdere provincies te zien zijn of een publiek uit meerdere provincies bereiken. Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor initiatieven die die zich inspannen om een nieuw/passend publiek te bereiken in leeftijd, culturele diversiteit of opleidingsniveau.

 

De top drie van provincies waaraan we in 2017 de meeste toekenningen deden op het gebied van podiumkunsten waren Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Noord-Brabant was een goede vierde. Ook Flevoland deed het redelijk goed. Hekkensluiters waren Drenthe en Zeeland.

 

 

Spreiding toegekende projecten

Publiek

We besteedden in 2017 een aanzienlijk deel van ons budget voor podiumkunsten aan projecten gericht op een volwassen publiek. Het toegekende bedrag voor projecten gericht op jeugd en jongeren is relatief laag. Een verklaring hiervoor is het feit dat het aanbod voor volwassenen veel groter is en voorstellingen voor jongeren niet altijd eenduidig te herkennen zijn. Ook zijn de totale projectkosten van jeugdtheater vaak lager.

 

 

Verdeling toegekend bedrag Podiumkunsten naar doelgroep
Algemeen publiek 2.532.791
Families 30.000
Jeugd tot 12 jaar 211.000
Jongeren 12-18 jaar 70.000
Jongeren 18-30 jaar 224.500
Volwassenen 367.000

Totaal

3.435.291
Verdeling aantal toegekende projecten Podiumkunsten naar doelgroep
Algemeen publiek 74
Families 1
Jeugd tot 12 jaar 8
Jongeren 12-18 jaar 4
Jongeren 18-30 jaar 10
Volwassenen 18

Totaal

115

Toch hadden we ook binnen podiumkunsten veel aandacht voor jonge doelgroepen. Op het gebied van festivals ondersteunden we drie festivals voor jeugd en jongeren. Tweetakt in Utrecht (bijdrage €75.000), Jonge Harten Festival in Groningen (bijdrage €35.000) en De Betovering in Den Haag (bijdrage €35.000). De doelgroep 12-30 jaar bereikten we ook met festivals als Cross-Linx, dat cross-overs tussen avant-garde popmuziek en actuele muziek voor het voetlicht brengt (bijdrage €25.000) en Summer Dance Forever, een internationaal urban dance festival (bijdrage €30.000). Verder ondersteunden we onder meer de jeugd- en jongerenvoorstellingen ‘Noumi, Zusje Zeven’ van ROSE Stories (bijdrage €20.000) en ‘Yuri, a workout opera’ over oud-sporter Yuri van Gelder van Club Gewalt (bijdrage €12.000) en de familievoorstelling ‘Beauty en het beest’ van Maas theater en dans (bijdrage €30.000).

 

 

Toegekend bedrag

De toegekende bedragen op het gebied van podiumkunsten lopen uiteen van €10.000 voor producties als ‘Flevoland door de ogen van Bad van Marie’, 2 locatievoorstellingen in coproductie met Corrosia, tot €300.000, een tweejarige toekenning (voor 2018 en 2019) voor Holland Festival, dat een grote internationale uitstraling heeft.

 

Ten opzichte van de gemiddeld toegekende bedragen in 2017 van alle door Fonds 21 gehonoreerde projecten (€36.413) is het bedrag per project binnen podiumkunsten lager, namelijk €29.872. Dit komt onder andere doordat we meer projecten tot en met €15.000 hebben gehonoreerd. In 2016 was dit 37% van het totale aantal toekenningen voor podiumkunsten en in 2017 46%.

 

Fonds 21 vindt het van belang dat makers en uitvoerenden een passende vergoeding ontvangen. Bij toetsing van aanvragen hanteren we de cao Toneel en Dans als leidraad.

 

Kunsteducatie

 

In 2017 ontvingen we aanvragen voor kunsteducatieve projecten voor verschillende doelgroepen. Projecten met het ervaren van professionele kunst als basis én met professionele educatieve begeleiding van aantoonbare kwaliteit konden rekenen op ons enthousiasme. In 2017 ondersteunden we 13 projecten op het gebied van kunsteducatie met een totale bijdrage van €1.557.500. Binnen de programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers werden 5 projecten gesteund met een totale bijdrage van €214.787. Het totale aantal ondersteunde kunsteducatieprojecten voor 2017 komt hiermee op 18, met een totaal bedrag van €1.772.287.

 

 

Verdeling toekenningen Kunsteducatie over disciplines
Beeldende kunst en vormgeving 5
Theater 2
Film 2
Literatuur 2
Media en digitale cultuur 2
Programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers 5

Totaal

18

Toegekend bedrag

Toegekende bedragen liepen uiteen van €10.000 voor het project Open Huis van Museum Van Loon tot €1.250.000, een bijdrage voor 5 jaar de Teekenschool van het Rijksmuseum. Het gemiddelde toegekende bedrag is hierdoor naar verhouding hoog met €120.000.

 

 

Buitenschoolse kunsteducatie en spreiding

Fonds 21 heeft een voorkeur voor projecten gericht op buitenschoolse kunsteducatie: leren over kunst in de vrije tijd of in een informele sociale context, zoals projecten voor families met jonge kinderen of jongeren in hun vrije tijd. De jongerenjury van Film by the Sea (bijdrage €25.000) en de tentoonstelling met educatieprogramma van Paul van Loon in het Limburgs Museum (bijdrage €40.000) zijn hier voorbeelden van. Het merendeel van de ondersteunde projecten heeft een landelijk bereik of is gespreid over de verschillende regio’s in Nederland.

 

 

Publiek

Fonds 21 wil graag een breed, bij het project passend publiek bereiken. De 13 ondersteunde educatieprojecten kennen diverse doelgroepen. 6 ervan zijn voornamelijk binnenschools. Veel projecten hebben onderdelen voor zowel het onderwijs als voor jongeren en/of kinderen in hun vrije tijd. De toekenningen zijn gespreid over de verschillende doelgroepen. De nadruk in de ondersteunde projecten ligt voor 85% van de toegekende bedragen op kinderen en jongeren.

 

 

Verdeling toekenningen Kunsteducatie over doelgroepen
Kinderen t/m 12 jaar 4
Jongeren tot 18 jaar 4
Jongeren tot 30 jaar 1
Volwassenen 2
Families en diverse doelgroepen 2

Totaal

13

Samenwerking met de Teekenschool

Noemenswaardig was in 2017 de verlenging van de samenwerking met het Rijksmuseum voor de Teekenschool waarvan Fonds 21 sinds 2013 hoofdbegunstiger is. Onder het motto ‘leren kijken door te doen’ organiseert het Rijksmuseum in de drie ateliers een mix van activiteiten voor kinderen en jongeren, in schoolverband of met familie, op het gebied van kunstbeleving en geschiedenis. Zij doen kennis op en ontdekken hun creativiteit in één van de vele workshops, theatervoorstellingen en cursussen. Uitgangspunt is altijd een bezoek aan de museumcollectie.

 

Jaarlijks ontvangt het Rijksmuseum 30.000 bezoekers in de Teekenschool. Fonds 21 heeft zich tot en met 2022 aan de Teekenschool verbonden met een jaarlijkse bijdrage van €250.000. De komende jaren richt de samenwerking zich ook op programma’s voor het mbo.

 

 

Programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers'

De canon van kunst sluit niet of nauwelijks aan bij de belevingswereld van jongeren van nu. Bovendien komen jongeren in het mbo in hun dagelijks leven meestal niet of nauwelijks in contact met professionele kunst. Dit is tekenend voor een bredere ontwikkeling in de samenleving waarbij kunsteducatie voor grote groepen onbereikbaar wordt, met name voor mensen met een opleiding lager dan havo en hbo. Met de programmaregeling 'Kunsteducatie voor mbo'ers' willen we daarom culturele instellingen stimuleren kwalitatief en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor een jong en praktijkopgeleid publiek, ofwel jongeren van 15 tot en met 25 jaar die een mbo-opleiding volgen. Bij voorkeur gaat het om aanbod in de vrije tijd want daar is de impact het grootst.

 

Deze uitdaging pakten we vanaf 2017 op samen met 5 culturele instellingen uit 4 steden: MU en STRP Biënnale uit Eindhoven, Museum Boijmans Van Beuningen uit Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Het Nationale Theater uit Den Haag en Jonge Harten Theaterfestival uit Groningen. Hier kwamen 5 plannen uit voort die alle werden toegekend met een totaalbedrag van €214.787. Die plannen zijn divers: van een interactieve tablettour tot het organiseren van een eigen festival.

 

Ondersteunend voor de programmaregeling is een professionele leergemeenschap van vertegenwoordigers van de culturele instellingen, mbo-studenten, CJP en het LKCA. Fonds 21 stimuleert en faciliteert de kennisdeling met en tussen deze partijen.

Film, mediakunst en digitale cultuur

 

Binnen het aandachtsgebied Film, mediakunst en digitale cultuur deden we 37 toekenningen in 2017. Daaronder waren 22 festivals, waarvan 17 filmfestivals en 5 interdisciplinaire of mediakunstfestivals. Toegekende bedragen lopen uiteen van €10.000 tot € 200.000.

 

We ondersteunden 13 mediaproducties: 8 documentaires voor televisie, 1 internetdocumentaire en 4 korte animatiefilms voor de bioscoop. Ook ondersteunden we 2 tentoonstellingen: ‘Locus: Apichatpong Weerasethakul – Cao Guimarães’  in EYE Film Instituut in Amsterdam en ‘Robots love Music’ in Museum Speelklok in Utrecht.

 

 

Verdeling budget over type project
Festivals 918.500
Mediaproducties 327.000
Tentoonstellingen 75.000

Totaal

1.320.500
Verdeling aantal toekenningen over type project
Festivals 22
Mediaproducties 13
Tentoonstellingen 2

Totaal

37

Landelijke festivals

In 2017 ondersteunden we de publieksprogrammering van 3 grote landelijke filmfestivals: International Film Festival Rotterdam (IFFR) (2-jarige toekenning uit 2016), International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) en het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht, elk met €100.000 per jaar. Deze festivals trekken met een actueel en breed programma veel bezoekers uit het hele land; in 2017 werden respectievelijk 315.000, 285.000 en 148.000 bezoeken geteld. De festivals richten zich op een algemeen publiek en daarbinnen op diverse specifieke publieksgroepen, zowel met themaprogramma’s als met educatieve programma’s voor diverse leeftijden en onderwijsniveaus.

 

Ook de educatieprogramma’s van deze 3 landelijke filmfestivals kennen een groot bereik. In 2017 bezochten in totaal 34.000 leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs en mbo een programma op het IFFR, IDFA of NFF.

 

 

Festivals voor de jeugd

Binnen het aandachtsgebied Film, mediakunst en digitale cultuur ondersteunden we 2 festivals die zich exclusief op de jeugd richten: Cinekid Film-, Televisie- en Mediafestival voor de Jeugd (bijdrage €100.000) en Taartrovers Film Festival (bijdrage €30.000). Beide hebben een landelijk bereik met een uitgebreid tourprogramma in respectievelijk 35 en 13 steden. Cinekid richt zich op jeugd van 3 tot 14 jaar, Taartrovers Film Festival op de jongste doelgroep van 2 tot 9 jaar.

 

 

Spreiding

Urgentie is een belangrijk criterium bij de beoordeling van aanvragen. Een festival kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een gebied met weinig artistiek aanbod. Of inspringen op een artistieke niche, zoals het Go Short International Filmfestival in Nijmegen (ondersteund met 2 maal €35.000,- voor 2018 en 2019). Verder zijn er filmfestivals die in hun programmering een maatschappelijk doel of doelgroep bereiken waarvoor doorgaans minder aandacht is in het reguliere aanbod.

 

 

Spreiding toegekende projecten

Mediaproducties

Fonds 21 ondersteunt (artistieke) documentaires voor bioscoop, televisie of radio en internet- en crossmediale producties. Belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat het onderwerp van een productie inhoudelijk aansluit bij ons beleid.

 

Van de 13 mediaproducties die we in 2017 ondersteunden ging het in 8 gevallen om documentaires die via de publieke omroep zijn of nog worden uitgezonden. 1 mediaproductie richtte zich qua onderwerp en publiekscampagne specifiek op jongeren (12 tot 18), namelijk ‘Het is Zover’ van Sacha Vermeulen, een documentaire over hiphopper Ronnie Flex (bijdrage €15.000) uitgezonden door de VPRO op NPO3 en via diverse online en sociale media.

 

Daarnaast ondersteunde Fonds 21 weer 4 korte animatiefilms voor het IDFA met ieder €25.000 in het kader van Ultrakort, een samenwerking met Nederlands Film Fonds en Pathé Cinema. Hierbij worden animatiefilms van maximaal 2 minuten van talentvolle makers getoond als voorfilm bij blockbusters.

Beeldende Kunsten & Vormgeving

 

Van de 46 projecten die we toekenden binnen Beeldende Kunsten & Vormgeving ging het in 40 gevallen om tentoonstellingen binnen musea, presentatie-instellingen en op bijzondere locaties. De overige 6 projecten waren applicaties, festivals en manifestaties. Binnen het aandachtsgebied is in totaal €1.316.500 uitgegeven. Daarvan ging €1,1 miljoen naar tentoonstellingen, waarvan 31 museale presentaties.

 

 

Verdeling over disciplines
TOTAAL
46
Verdeling over instellingen/verschijningsvormen
Museale tentoonstellingen 31
Tentoonstellingen in presentatie-instellingen 9
Applicaties, festivals en manifestaties 6

Totaal

46

Toegekend bedrag

De donatiebedragen aan de 46 projecten lopen uiteen van €10.000 voor onder meer de tentoonstelling (Re)Inventing Nature in Fotodok Utrecht tot €60.000 voor de manifestatie Robot Love in Eindhoven. Het gemiddeld toegekende bedrag binnen dit aandachtsgebied is €28.620.

 

 

Actualiteit en urgentie

Actualiteit en urgentie vinden we van groot belang. Veel tentoonstellingen die we ondersteunden reageerden op de veranderingen in de wereld en op belangrijke maatschappelijke thema’s. Zo ging de tentoonstelling Unwired met werk van beeldend kunstenaar en fotograaf Jacqueline Hassink in het Nederlands Fotomuseum Rotterdam (bijdrage €35.000) over smartphoneverslaving en mentale rust.

 

Bij door ons ondersteunde projecten was  over het algemeen veel aandacht voor publieksbegeleiding en educatie, in veel gevallen gericht op jongeren.

 

 

Spreiding

19 projecten waaraan wij een bedrag toekenden vonden plaats in de Randstad. Daarnaast ondersteunden we projecten in de regio met een landelijk bereik. Voorbeelden daarvan zijn Nucleus, een internationale fotomanifestatie georganiseerd door Noorderlicht in Groningen, Friesland en Drenthe (bijdrage €50.000), een overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse hedendaagse kunstenaar Raymond Pettibon in het Bonnefantenmuseum in Maastricht en een tentoonstelling over de in Nederland geboren 19e-eeuwse schilder Johan Barthold Jongkind en de impressionisten in het Dordrechts Museum (voor beide toekenning €30.000).

 

We deden in 2017 ook toekenningen voor projecten die in 2018 starten zoals voor de 16e-eeuwse schilder Pieter Pourbus in Museum Gouda en Scandinavisch Textiel- en Interieurdesign 1945-2015 in het Textielmuseum in Tilburg.

 

 

Spreiding toegekende projecten

 

Honoraria van uitvoerenden

Sinds september 2017 onderschrijft ook Fonds 21 de richtlijn kunstenaarshonoraria die is opgesteld op initiatief van het Mondriaanfonds. De richtlijn is een handreiking aan kunstenaars, instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

 

Fonds 21 hanteert de richtlijn bij het beoordelen van projectaanvragen waarbij beeldend kunstenaars met een praktijk in Nederland zijn betrokken. We ondersteunen beeldend kunstenaars niet rechtstreeks maar wel het presenteren en tentoonstellen van hedendaagse beeldende kunst in professionele kunstinstellingen voor een (breed) publiek. Als ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds met onder meer professionaliteit en kwaliteit als kernwaarden past het ons om scherp te kijken naar redelijke en realistische honoraria voor de uitvoerende makers en kunstenaars bij de projecten die we steunen. Fonds 21 staat een redelijke honorering in de culturele sector voor.

Literaire Kunsten

 

In 2017 werden in totaal 16 aanvragen op het gebied van literaire kunsten behandeld. Daarvan werden er 7 toegekend (44%) en 9 afgewezen (56%). Er werd in totaal voor een bedrag van €269.290 aangevraagd. Daarvan werd €97.500  ofwel 36% toegekend.

 


Spreiding

6 door ons ondersteunde projecten vonden plaats in 5 provincies en 1 project had een landelijk bereik. Bij 6 van de 7 toekenningen betrof het een festival.

 

Verdeling toegekend bedrag naar provincie (bedrag in €)

 

37500

Noord-Holland

10000

Zuid-Holland

12500

Noord-Brabant

10000

Utrecht

17500

Friesland

10000

Landelijk

Doelgroepen

Van de 7 ondersteunde projecten waren er 4 gericht op een algemeen publiek en 3 op een jonge doelgroep tot 30 jaar.

Toekenningen Kunst & Cultuur

 

Podiumkunsten

Pointless International brings Poly-Interpretability
't Barre Land
10.000
Meer info
Avondvullende voorstelling met klassieke 19e-eeuwse clownscènes van 't Barre Land in coproductie met Maatschappij Discordia, te zien in theaters door heel Nederland.
In Between Time
5eKwartier
15.000
Meer info
Locatievoorstelling in voormalige Bijlmerbajes door nieuwkomers in samenwerking met Nederlandse acteurs.
Afrovibes 2017 Fragile Freedom – Breekbare vrijheid
Afrovibes
20.000
Meer info
Multidisciplinair festival in verschillende steden met theater-, dans- en muziekproducties uit Zuidelijk Afrika.
Waarheen Waarvoor
Albarica
15.000
Meer info
Hedendaags requiem met libretto gebaseerd op interviews met bewoners uit multiculturele volksbuurten van Utrecht.
Het Boompje
Alle Hoeken van de Kamermuziek
10.000
Meer info
Kameropera voor kinderen van 3 tot 6 jaar en hun (groot)ouders geïnspireerd op prentenboek 'Het boompje' van Loek Koopmans.
Glass on the Roof
Amstel Saxofoonkwartet
10.000
Meer info
Landelijke serie concerten met werk van Amerikaanse componist Philip Glass en nieuwe composities.
Leo & Hassan! De eeuwige vluchteling
Amsterdams Andalusisch Orkest
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over leven van Leo Africanus en zijn culturele en maatschappelijke erfenis voor hedendaagse vraagstukken.
Ud Festival 2018
Amsterdams Andalusisch Orkest
15.000
Meer info
Festival rondom ud (Arabische/Midden-Oosterse luit) met optredens van muzikanten uit Nederland en daarbuiten in Amsterdam, Den Haag, Den Bosch en Rotterdam.
Bambie is Back
Bambie
15.000
Meer info
Beeldende en absurdistische mimetheatervoorstelling over tijdsbesef met landelijke speellijst.
Woiski vs. Woiski
Bijlmer Parktheater
30.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling over vader en zoon Woiski in samenwerking met Orkater met landelijke speellijst.
Finestra Aperta
Blau Hynder
25.000
Meer info
Muziek-en circustheaterproductie op locatie in Smalle Ee, Friesland in kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Vita
Boost Producties
17.500
Meer info
Tekstloze circustheatervoorstelling met landelijke speellijst over hoe terugblikken rol speelt in ieders leven.
Carte Blanche | Baltische Zielen
Cappella Amsterdam
15.000
Meer info
Landelijke serie concerten met muziek van Estse componisten samengesteld en gedirigeerd door Endrik Üksvärav.
Cello Biënnale Amsterdam 2018
Cello Biënnale Amsterdam
110.000
Meer info
2-jaarlijks festival voor breed publiek rond cello met concerten van bekende musici en jong talent, uitgebreide randprogrammering en artist en composer in residence.
30! bevlogen tangojaren
Clavel Rojo
15.000
Meer info
Concertserie met landelijke speellijst voor breed publiek door Sexteto Canyengue waarin tango in al zijn facetten wordt getoond.
Yuri van Gelder - de opera
CLUB GEWALT
12.000
Meer info
Voorstelling gericht op jong publiek met landelijke speellijst van jong muziektheatercollectief gebaseerd op levensverhaal van topturner Yuri van Gelder.
Cross-linx 2018
Cross-Linx
25.000
Meer info
Reizend festival in 4 steden gericht op cross-overs tussen avant-gardepopmuziek en actuele muziek met focus op jong publiek.
Flevoland door de ogen van Bad van Marie
Cultureel Centrum Corrosia
10.000
Meer info
2 locatietheatervoorstellingen in Flevoland van Vlaams theatergezelschap Bad van Marie in coproductie met Corrosia.
Dancing on the Edge Festival 2017
Dancing on the Edge
45.000
Meer info
2-jaarlijks kunstenfestival gericht op artistieke uitwisseling met Midden-Oosten en Noord-Afrika op locatie in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.
Moving Futures Festival 2018
Danswerkplaats Amsterdam
25.000
Meer info
Reizend dansfestival met werk van nieuwe generatie dansmakers, te zien in verschillende steden door heel Nederland.
Melk & Dadels
Daria Bukvic
30.000
Meer info
Voorstelling van Daria Bukvic over Marokkaans-Nederlandse moeders en hun dochters met tekst geschreven door Tofik Dibi naar aanleiding van interviews.
De Betovering 2017
De Betovering
30.000
Meer info
9-daags internationaal kunstfestival voor kinderen van 2 tot 12 jaar in Den Haag.
Antarctica
De Jongens
17.500
Meer info
Locatietheatervoorstelling in Almere, coproductie van De Jongens en Vis à Vis over avontuur op Zuidpool.
Nederlands Theater Festival, Festival Nieuwe Grond, TFjong
De Theaterdagen
80.000
Meer info
Theaterfestival in Amsterdam voor breed publiek dat artistieke ontwikkelingen agendeert, de beste voorstellingen van afgelopen seizoen programmeert en talenten podium biedt.
Driekoningenavond/Twelfth Night of: zie zelf maar
De Theatertroep
12.000
Meer info
Vaudevilleproductie waarin maatschappelijke categoriseringen op losse schroeven worden gezet.
Zonder Toestemming
De Theatertroep
10.000
Meer info
Vaudevillevoorstelling over artistiek verzet met nieuwe teksten van Judith Herzberg.
Delft Chamber Music Festival 2017
Delft Chamber Music Festival
15.000
Meer info
Kamermuziekfestival voor breed publiek onder leiding van violiste Liza Ferschtman.
Face to Face
Firma Ducks
11.500
Meer info
Fysiek theater van Liliane Brakema naar Ingmar Bergmans gelijknamige film.
Tenzij je een beter plan hebt
Frascati
15.000
Meer info
Theatervoorstelling van jonge makers met landelijke speellijst over veranderende plek van mens in huidige maatschappij.
Gaudeamus Muziekweek 2017
Gaudeamus Muziekweek
35.000
Meer info
Festival in Utrecht op gebied van actuele muziek dat veel aandacht besteedt aan jonge componisten.
Woestijnjasmijntjes
George & Eran Producties
10.000
Meer info
Poëtische theatervoorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar over vader die met dochter wereld over gaat op zoek naar beter leven.
Panorama
Gillen / Giulo d'Anna
11.000
Meer info
Dansvoorstelling met landelijke speellijst over kracht van relaties naar choreografie van Giulio D’Anna.
Close Call
Goed Bezig!
15.000
Meer info
Muziekvoorstelling over impact van smartphone waarin publiek op smartphone kan meespelen met bigband.
Orfeo
Groots en Meeslepend
15.000
Meer info
Muzikale toneelvoorstelling voor jong en oud over kracht van muziek en schoonheid van verbeelding, uitgevoerd door Steef de Jong met livemuziek van Marieke Hopman.
Holland Festival (2018-2019)
Holland Festival
300.000
Meer info
Internationaal podiumkunstenfestival met toonaangevende voorstellingen van topniveau in Amsterdam. (Aanvullende bijdrage hoofdbegunstigerschap.)
Styx, opera op Fort Rijnauwen
Holland Opera
25.000
Meer info
Nieuwe opera op locatie in samenwerking met DOX en jong Nederlands Blazers Ensemble met educatietraject voor voortgezet onderwijs.
September Me 2017
Internationaal Kamermuziekfestival Amersfoort
15.000
Meer info
Vernieuwend kamermuziekfestival in Amersfoort met in programmering nadruk op jongere carrières.
16e editie Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
10.000
Meer info
Kleinschalig kamermuziekfestival met uitgebreide randprogrammering.
4e Internationaal Stiltefestival
Internationaal Stiltefestival
35.000
Meer info
2-jaarlijks festival in Brabant met non-verbale voorstellingen voor kinderen.
Koorbiënnale 2017 - bos, stad, metropool
Internationale Koorbiënnale Haarlem
40.000
Meer info
Internationaal 2-jaarlijks festival voor professionele koormuziek dat (co)producties presenteert aan breed publiek.
NachtHexen
Jens van Daele's Burning Bridges
15.000
Meer info
Eerste deel uit cyclus dansvoorstellingen met landelijk bereik over heldinnen in samenwerking met ensemble Batida en videokunstenaar.
Jonge Harten Festival 2017
Jonge Harten
35.000
Meer info
Festival dat 9 dagen lang podium biedt aan professionele (jonge) makers voor jong publiek (12-30 jaar) in en om Groningen.
Julidans 2017
Julidans
37.500
Meer info
2 weken durend festival in Amsterdam dat ontwikkelingen in hedendaagse dans in internationaal verband belicht en toont.
Julidans 2018
Julidans
37.500
Meer info
2 weken durend festival in Amsterdam dat ontwikkelingen in hedendaagse dans in internationaal verband belicht en toont.
Simeon
Kalpana - Arts Reimagined
12.500
Meer info
Dansvoorstelling met hedendaagse Indiase dans met Matangi Quartet gebaseerd op 2 werken van Simeon ten Holt over druk van dagelijks leven.
Karavaan Festival 2017
Karavaan Exceptionel
40.000
Meer info
Podiumkunstenfestival met veel site-specific locatievoorstellingen in en rond Alkmaar.
Karavaan Festival 2018
Karavaan Exceptionel
40.000
Meer info
Podiumkunstenfestival met veel site-specific locatievoorstellingen in en rond Alkmaar.
Summer Dance Forever 2017
Kindred
30.000
Meer info
Internationaal urban dance festival voor alle leeftijden met Nederlandse en Europese premières.
Menschen-Worte
Knars
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst rond poëzie van beeldend kunstenaar en dichter Jean (Hans) Arp.
Missie Márquez (7, 8 & 9)
Kompagnie Kistemaker
15.000
Meer info
Muzikale en magisch-realistische theatrale vertaling van boek 'Honderd jaar eenzaamheid' van Gabriel García Márquez, te zien als marathon in verschillende steden in Nederland.
India Dans Festival 2017
Korzo
10.000
Meer info
Landelijk festival voor Indiase dans in Den Haag voor breed publiek.
(Un)Bound
Kostic voor Hedendaagse Kunst
10.000
Meer info
Theatrale dansvoorstelling van choreograaf Jelena Kostić met landelijke speellijst over verbondenheid en afkeer binnen relaties.
The Secret Diary of Nora Plain
l'Alleanza delle Ragazze
10.000
Meer info
Liedcyclus met verschillende muzikale genres door jonge makers voor breed en deels nieuw publiek met landelijke speellijst.
Le Guess Who? 2017
Le Guess Who?
50.000
Meer info
Toonaangevend festival voor experiment, avontuur en muzikale grensverlegging in gehele binnenstad van Utrecht.
Beauty en het beest
Maas theater en dans
30.000
Meer info
Betoverend liefdesverhaal (8+) door Maas theater en dans in samenwerking met Nederlands Kamerkoor, te zien door hele land.
De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen
Meneer Monster
15.000
Meer info
Jeugdtheatervoorstelling (5+) gebaseerd op bestseller 'De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen' met landelijke tournee langs theaters en scholen.
Metropole Orkest & Jameszoo: FOOL
Metropole Orkest
15.000
Meer info
Georchestreerde versie van album 'Fool' van Jameszoo, opgevoerd door Metropole Orkest tijdens openingsavond van Amsterdam Dance Event.
Motel Mozaïque 2018
Motel Mozaïque
35.000
Meer info
Jaarlijks terugkerend interdisciplinair festival met popmuziek, performance, beeldende kunst en gidsentochten in binnenstad van Rotterdam.
Oriental Landscapes
Music and Beyond Foundation
15.000
Meer info
Festival in 5 steden met hedendaagse oriëntaalse muziek en randprogrammering.
Musica Sacra Maastricht 2017: In het Begin
Musica Sacra Maastricht
25.000
Meer info
Interdisciplinair festival voor breed publiek in Maastricht rond actueel bezinningsthema.
Ligeti Festival 2018
Muziekgebouw aan 't IJ
20.000
Meer info
4-daags festival in Amsterdam rond een van belangrijkste avant-gardecomponisten van 20e eeuw met concerten en contextprogrammering.
Opera Forward Festival 2018
Nationale Opera & Ballet
200.000
Meer info
Operafestival in Amsterdam met vernieuwende programmering gericht op nieuw publiek met werk van jongere podiumkunstenaars.
DIDO DIDO, her voice shall be heard
NBprojects
20.000
Meer info
Dansopera over leven en dood met landelijke speellijst voor breed publiek gebaseerd op 'Dido en Aenaes' van Purcell.
Nederlandse Dansdagen (2017-2018)
Nederlandse Dansdagen
80.000
Meer info
4-daags festival in Maastricht dat breed overzicht van ontwikkelingen in Nederlandse danswereld aan divers publiek toont.
Noir
Nineties Productions
20.000
Meer info
Muzikale locatietheatervoorstelling als ode aan 'film noir' geïnspireerd op collectieve angst in onze samenleving in coproductie met Paradiso Melkweg Productiehuis.
NJO Muziekzomer Gelderland 2017
NJO
40.000
Meer info
Muziekfestival in met name Gelderland gericht op breed publiek, uitgevoerd door jonge professionele musici met jonge artist in residence.
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen (2017-2018)
Noorderzon Groningen
120.000
Meer info
Meerdaags internationaal kunstenfestival in Noorderplantsoen en in theaters en op podia in Groningen.
November Music (2017-2018)
November Music
120.000
Meer info
Toonaangevend festival op gebied van nieuwe muziek in Den Bosch.
Hamlet, een cinematografische opera
Opera2Day
25.000
Meer info
Eigentijdse en compacte versie van 'Hamlet' met landelijk bereik door jongere makers waarin opera en film worden verbonden.
Operadagen Rotterdam 2017
Operadagen Rotterdam
40.000
Meer info
Meerdaags operafestival met aandacht voor nieuw publiek en jonge makers op bijzondere locaties in Rotterdam.
Operadagen Rotterdam 2018
Operadagen Rotterdam
40.000
Meer info
Meerdaags operafestival met aandacht voor nieuw publiek en jonge makers op bijzondere locaties in Rotterdam.
Oranjewoud Festival 2017
Oranjewoud Festival
30.000
Meer info
Muziekfestival op landgoed in Friesland met hedendaagse klassieke muziek en randprogrammering.
Oranjewoud Festival 2018
Oranjewoud Festival
37.500
Meer info
Festival op landgoed in Friesland met hedendaagse en klassieke muziek en randprogrammering.
Julius Caesar
Orkater
40.000
Meer info
Muziektheaterproductie in samenwerking met Bostheater op basis van werk van Shakespeare.
Samenloop van Omstandigheden
Paradiso Melkweg Productiehuis
12.500
Meer info
Nederlandstalige liedjesvoorstelling van Saman Amini over zijn leven en alles wat nodig is om overeind te blijven als niks meer overeind staat.
Thijs Borsten daagt uit 2018
Parea
15.000
Meer info
Serie concerten door heel Nederland waarbij 2 uiteenlopende vocalisten elk met eigen stijl en genre muzikaal worden uitgedaagd en samen optreden.
Intermezzo Flamenco Serie
PerpetuumM
15.000
Meer info
Serie concerten in aantal steden met mix van gevestigde namen en jonge talenten.
Buurman in de Natuur
Plan-D
16.000
Meer info
Dansvoorstelling over duurzaamheid voor hele familie (4+) gebaseerd op karakters uit animatieserie 'Buurman en Buurman'.
3x NIKS, Ode aan Verveling
Pompei
10.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling voor jongeren vanaf 12 jaar over nut van verveling, uitgevoerd op middelbare scholen in Flevoland.
Bloedbroeders
RAST - Nederlands-Turks Theater Atelier
15.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling naar waargebeurd verhaal van 2 jongens die geweld en oorlog overleven dankzij vriendschap en onvoorwaardelijke trouw.
Noumi, zusje zeven
ROSE
20.000
Meer info
Muzikale voorstelling over Marokkaans-Nederlands meisje op zoek naar haar eigen stem.
Circusstad Festival 2017
Rotterdam Circusstad
35.000
Meer info
Festival met top uit (inter)nationale circustheaterwereld.
Circusstad Festival 2018
Rotterdam Circusstad
35.000
Meer info
Internationaal circustheaterfestival in Rotterdam.
NRJO LAB
Rotterdams Jazz Orkest
10.000
Meer info
Serie van 10 interactieve interdisciplinaire concerten door Rotterdams Jazz Orkest op verschillende locaties in Rotterdam.
Rose Petal Jam, The Amsterdam Partch Project
Scordatura
10.000
Meer info
Landelijke serie concerten met nieuwe composities gebaseerd op werk van Amerikaanse componist Harry Partch.
If You Could See Me Now
SHARP/ArnoSchuitemaker
15.000
Meer info
Voorstelling van choreograaf Arno Schuitemaker met tournee door Nederland voor divers publiek.
Bliss
Shifft
12.500
Meer info
Voorstelling van jonge choreograaf Jasper van Luijk voor 2 dansers, spoken-word performer en toetsenist.
Soundsofmusic Festival 2017
Soundsofmusic
10.000
Meer info
Festival in Groningen met avontuurlijke actuele en electronische muziek gericht op breed publiek.
SPRING 2018
SPRING
40.000
Meer info
10-daags festival in voorjaar met nieuwe ontwikkelingen binnen podiumkunsten en cross-over projecten.
Dekmantel Concerts
Stichting ter bevordering van Traditionele en Elektronische Muziek
10.000
Meer info
2-daags festival met elektronische muziek op meerdere locaties in Amsterdam met acts die van invloed zijn geweest op dj-cultuur.
Storioni Festival 2018
Storioni Festival
25.000
Meer info
Internationaal kamermuziekfestival in Brabant dat ontwikkelingen in genre toont en aandacht heeft voor gevestigde namen en jonge talenten.
Festival Tweetakt 2018
Storm
75.000
Meer info
Multidisciplinair kunstenfestival voor alle leeftijden (met focus op 4- tot 18-jarigen) in Utrecht en Fort Ruigenhoek in Groenekan.
Internationaal Storytelling Festival Amsterdam
Storytelling Centre
12.500
Meer info
Meerdaags festival in Amsterdam met dit jaar extra aandacht voor verhalen uit Suriname.
Festival Terug naar het begin
Terug naar het begin
13.791
Meer info
Multidisciplinair festival in middeleeuwse kerken in Appingedam en omliggende dorpen.
Festival Terug naar het begin
Terug naar het begin
15.000
Meer info
3-daags festival met optredens in middeleeuwse Groninger kerken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Voor wie is niets onmogelijk
Tg Nomen
10.000
Meer info
Theatervoorstelling met landelijke tournee over macht en machteloosheid van Hanna van Mourik met nieuwe tekst van Simon Weeda.
Hotel Informatie
TgECHO
20.000
Meer info
Klucht over hedendaagse informatietsunami geschreven door Erik Bindervoet, te zien in theaterzalen in heel Nederland.
Schoppen
Theater- en Productiehuis Almere
10.000
Meer info
Danstheaterproductie voor jong publiek over discriminatie, geïnspireerd op verhalen van sporters, op locatie en in vorm van voetbalwedstrijd.
Theaterfestival Boulevard 2017
Theaterfestival Boulevard
50.000
Meer info
11-daags podiumkunstenfestival in Den Bosch op verrassende locaties met veelzijdige programmering gericht op divers publiek.
A room with a view
Theatre Hotel Courage
20.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling met landelijke speellijst over imaginair hotel met gasten uit diverse culturen.
Dying Together
Third Space
24.000
Meer info
Voorstelling van Lotte van den Berg waarbij samen met publiek gedachteoefening wordt uitgevoerd.
Victor of de kinderen aan de macht
Toneelgezelschap Dood Paard
12.500
Meer info
Bewerking van hoogtepunt uit Franse toneelliteratuur van Roger Vitrac, opgevoerd in heel Nederland met uitgebreid contextprogramma.
Uit het leven van marionetten
Toneelgroep Amsterdam
30.000
Meer info
Cross-over theatervoorstelling met filmische elementen gebaseerd op film van Ingmar Bergman.
De Huisbewaarder
Toneelschuur Producties
25.000
Meer info
Theatervoorstelling naar 'De Huisbewaarder' van Harold Pinter met onder andere René van 't Hof in regie van Paul Knieriem.
Rewire (2018-2019)
Unfold
80.000
Meer info
Avontuurlijk festival in Den Haag gericht op jong publiek met actuele muziek en vernieuwende performances.
Ophelia
Veenfabriek
25.000
Meer info
Muziektheatervoorstelling door jonge makers met landelijke speellijst over inspiratie en begeerte.
Instant Love
Via berlin
15.000
Meer info
Muziektheaterproductie door jonge makers in samenwerking met Cello8ctet Amsterdam die speelt op festivals en in theaters door hele land.
Chanson de Geste
Visisonor
10.000
Meer info
Landelijke serie concerten van Black Pencil ensemble in bijzondere bezetting met als basis werk van Italiaanse componist Berio.
Mollen
WAT WE DOEN
20.000
Meer info
Locatievoorstelling op metrostation midden in Amsterdam rondom thema armoede.
Remember The Netherlands, een spoedcursus vluchteling
We Are Space
20.000
Meer info
Voorstelling met landelijke speellijst uitgevoerd in theater en op locatie waarbij publiek via spoedcursus wordt voorbereid op vlucht uit Nederland.
Concertcyclus WMC 2017
WMC Kerkrade
15.000
Meer info
Serie concerten tijdens festival voor blaasmuziek in Zuid-Limburg, gericht op breed publiek.
Wonderfeel #3
Wonderfeel
45.000
Meer info
Festival voor breed publiek dat klassieke en nieuwe muziek in nieuwe context plaatst.
Jephte's Offer
World Opera Lab
15.000
Meer info
Interculturele opera gebaseerd op oratorium Jephte van Carissimi en uitgevoerd in open lucht voor breed publiek.
Old Gangsters Never Die
YoungGangsters
25.000
Meer info
Locatievoorstelling bedoeld als ode aan oudere generatie, te zien in 6 steden in Nederland.
WijkSafari AZC Utrecht
Zinaplatform
35.000
Meer info
Theatrale safari door wijk in Utrecht met grensverlegende ontmoetingen met wijkbewoners en nieuwkomers in AZC.

 

Kunsteducatie

I call my brothers
Danstheater AYA
30.000
Meer info
Danstheatervoorstelling in coproductie met de Toneelmakerij voor jongeren (14+) inclusief lessenpakket, workshops, nagesprekken en verdiepingstraject, landelijke tournee.
Dutch Design Week - Guiding the Mass 2017
Dutch Design Foundation
45.000
Meer info
Publieksprogramma bij Dutch Design Week met begeleidende en verdiepende activiteiten.
5e UNICEF Kinderrechten Filmfestival
En...Actie
15.000
Meer info
Landelijk filmeducatieproject voor kinderen van 9 tot 13 jaar.
Film by the Sea jongerenjury
Film by the Sea
25.000
Meer info
19e editie van 10-daags internationaal filmfestival in Vlissingen met participatieprogramma voor jongeren.
Ontdek Mondriaan
Gemeentemuseum Den Haag
25.000
Meer info
Samenwerkingsproject van Gemeentemuseum Den Haag en RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis bij publieksprogrammering bij tentoonstelling 'De ontdekking van Mondriaan'.
Een Rondje Mooiste Museum
Gemeentemuseum Den Haag
44.082
Meer info
Pilotproject binnen programmaregeling kunsteducatie 2017: interactieve tablettour voor mbo'ers in museum, resulterend in digitaal magazine, en training voor hun docenten.
Maak een voorstelling van jezelf. #wijzijnnederland
Het Nationale Theater
40.000
Meer info
Pilotproject binnen programmaregeling kunsteducatie 2017: theaterproject waarbij studenten kijken naar toneelscènes, participeren in filosofische gesprekken en met theateropdrachten eigen gedachten en ideeën vormgeven.
Do It Yourself op Jonge Harten
Jonge Harten
11.000
Meer info
Pilotproject binnen programmaregeling kunsteducatie 2017: traject van 8 weken waarbij mbo-studenten hun eigen theatervoorstelling spelen, produceren en promoten onder begeleiding van professionals.
Mediakunstprojecten in het Kunstmenu
Kunst Centraal
32.500
Meer info
Mediakunsteducatieproject gericht op basisschoolleerlingen in provincie Utrecht.
Literatour 2017
Lezen
30.000
Meer info
Leesbevorderingsproject met auteursbezoeken voor jongeren in voortgezet onderwijs met specifieke aandacht voor vmbo.
Paul van Loon - De Andere Werkelijkheid
Limburgs Museum
40.000
Meer info
Oeuvretentoonstelling van jeugdboekenschrijver Paul van Loon met aandacht voor leesbevordering voor kinderen vanaf 6 jaar in Venlo en regio Limburg.
Future Cities Festival
MU
64.355
Meer info
Pilotproject binnen programmaregeling Kunsteducatie 2017: kunst-, design-, en technologieworkshops voor mbo-studenten door kunstenaars en werkervaringsplek waarbij jongeren festival organiseren.
Van kijken naar zien
Museum Boijmans Van Beuningen
55.350
Meer info
Pilotproject binnen programmaregeling kunsteducatie 2017: museumrondleiding en lesmodule in kader van vak Burgerschap, gericht op ontwikkelen van kritische denkvaardigheden.
Open Huis
Museum Van Loon
10.000
Meer info
Publieksprogramma's voor families (app, familiegids en maakzaterdagen) in vernieuwde Museum Van Loon.
Bijdrage Teekenschool (2018-2022)
Rijksmuseum
1.250.000
Meer info
Programmering van educatief centrum van Rijksmuseum: de Teekenschool (2018-2022).
De Vergeten Zoon van Willem van Oranje
Tafel van Vijf
20.000
Meer info
Museumbezoek gecombineerd met theatervoorstelling over Nederlandse geschiedenis en fundamentalisme voor jongeren (12-18 jaar, voornamelijk binnenschools).
Wallawalla
Tangerine Tree
15.000
Meer info
Educatieve documentaireapplicatie van Ellen Vloet en Eef Hilgers die kinderen uitdaagt en tools geeft om korte documentaire te maken.
100% Hedendaags
Witte de With Center for Contemporary Art
20.000
Meer info
Samenwerking van TENT, Showroom MAMA en Witte de With voor doorontwikkeling educatieprogramma '100% Hedendaags' en ontwikkeling educatieplatform voor voortgezet onderwijs over hedendaagse beeldende kunst en beeldcultuur.

 

Film, mediakunst en digitale cultuur

Ultrakort - Hot Tea
Anikey Studios
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Marcel Tigchelaar in kader van Ultrakort, samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
AFFR 2017 - City for Sale
Architectuur Filmfestival Rotterdam
25.000
Meer info
9e editie van 4-daags filmfestival in Rotterdam met focus op stad en architectuur.
International Queer & Migrant Filmfestival 2017
ART.1
12.000
Meer info
Internationaal filmfestival in Amsterdam en tourprogramma in diverse Nederlandse steden en op Antillen met film, theater en debat over seksuele diversiteit en migratie.
Het Greenaway Alfabet
Beeld
25.000
Meer info
Documentaire over kunstenaar Peter Greenaway onder regie van Saskia Boddeke.
DBUFF 2017 Da Bounce Urban Film Festival
Capture22
20.000
Meer info
4e editie van filmfestival in Amsterdam rondom urban culture.
Cinedans Festival 2017
Cinedans
15.000
Meer info
3-daags festival rond dans en cinema in EYE Amsterdam.
Cinedans Festival 2018
Cinedans
25.000
Meer info
3-daags festival rond dans en cinema in EYE Amsterdam.
Cinekid Film, TV en Nieuwe Media Festival voor de Jeugd 2017
Cinekid
100.000
Meer info
Festival voor film, televisie en nieuwe media voor jeugd van 3 tot 14 jaar in Amsterdam op meer dan 30 locaties in Nederland.
Locus: Apichatpong Weerasethakul – Cao Guimarães
EYE Film Instituut Nederland
35.000
Meer info
Tentoonstelling over werk van Thaise filmkunstenaar Apichatpong Weerasethakul en Braziliaanse filmkunstenaar Cao Guimarães.
Noordelijk Film Festival 2017
Film in Friesland
30.000
Meer info
5-daags internationaal filmfestival in Leeuwarden met focus op regionale films en films uit noordelijke Europese landen.
Go Short - International Short Film Festival Nijmegen (2018-2019)
Go Short - International Short Film Festival Nijmegen
70.000
Meer info
5-daags internationaal filmfestival voor korte film in Nijmegen.
Holland Animation Film Festival 2017
Holland Animation Film Festival
25.000
Meer info
5-daags internationaal animatiefilmfestival in Utrecht.
Eastern Neighbours Film Festival
Hotmix
12.500
Meer info
Filmfestival in Den Haag met films uit Oost- en Zuidoost-Europa.
Imagine Film Festival 2017: Fantastic Fashion
Imagine Film Festival
30.000
Meer info
10-daags festival voor fantastische film in Amsterdam.
Imagine Film Festival 2018; The Art of Storytelling
Imagine Film Festival
30.000
Meer info
10-daags festival voor fantastische film in Amsterdam.
Impakt Festival 2017: Haunted Machines and Wicked Problems
Impakt
20.000
Meer info
Festival in Utrecht voor actuele mediakunst in interdisciplinaire context.
IDFA (2017-2018)
International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
200.000
Meer info
Publieksprogrammering van Internationaal Documentary Filmfestival Amsterdam 2017-2018.
Licht
Jongens van de Wit
42.000
Meer info
Documentaire van Oeke Hoogendijk voor televisie en bioscoop over weg naar uitvoering van Karlheinz Stockhausens operacyclus 'Licht' tijdens Holland Festival 2019.
Ultrakort - Catastrophe
Keplerfilm
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Jamille van Wijngaarden in kader van Ultrakort, samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
KLIK Amsterdam Animation Festival 2017
KLIK Amsterdam Animation Festival
25.000
Meer info
6-daags animatiefilmfestival in EYE Amsterdam.
Ultrakort - Kort maar krachtig
KLOMP! Animation
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Junaid Chundrigar in kader van Ultrakort, samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
©Robby Müller
Moondocs
30.000
Meer info
Documentaire van Claire Pijman voor televisie en bioscoop over Nederlands cameraman Robby Müller.
De Lange Adem van Maite Hontelé
Moondocs
15.000
Meer info
Documentaire van Marlou van den Berge over Nederlandse salsatrompettist Maite Hontelé, beroemdheid en rolmodel voor vrouwen en meisjes in Colombia.
Movies that Matter Festival 2018
Movies that Matter
50.000
Meer info
Internationaal filmfestival met focus op films en debat waarin mensenrechtenkwesties centraal staan.
Robots love Music
Museum Speelklok
40.000
Meer info
Tentoonstelling over robots en muziek met uitgebreid publieksprogramma met concerten, voorstellingen en lezingen.
Nederlands Film Festival 2017
Nederlands Film Festival
100.000
Meer info
10-daags festival in Utrecht voor Nederlandse film, televisie en interactieve media.
De Fonteinen
Pieter van Huystee Film & tv
30.000
Meer info
Documentaire, televisieserie en bioscoopfilm van Roel van Dalen over 11 openbare kunstwerken die in Friesland worden geplaatst in kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
GOGBOT festival 2017
PLANETART
35.000
Meer info
4-daags festival in Enschede voor innovatieve mediakunst, elektronische muziek en technologie.
Openlucht Filmfestival Pluk de Nacht 2017
Pluk de Nacht
10.000
Meer info
Openluchtfilmfestival op bijzondere locaties in Amsterdam en Utrecht.
M.C. Escher, speelse verzinsels
Prototo
30.000
Meer info
Documentaire van Robin Lutz voor televisie, bioscoop en tentoonstellingen over werk en leven van kunstenaar M.C. Escher.
Festival Cinéma Arabe 2017
Sphinx Art Productions
24.000
Meer info
Filmfestival met focus op Arabische film in Amsterdam en Rotterdam met landelijk tourprogramma.
Poppy Interactive - War and organized crime gone global
Submarine Channel
15.000
Meer info
Online interactieve documentaire van Robert Knoth en Antoinette de Jong over internationale drugroutes.
Taartrovers Film Festival 2018
Taartrovers Festival
30.000
Meer info
Filmfestival in heel Nederland voor jonge kinderen met veel aandacht voor verbeelding en spel.
TodaysArt Festival 2017
TodaysArt
30.000
Meer info
Festival voor innovatieve multidisciplinaire kunst in Den Haag.
Ultrakort - Waste
Urrebuk
25.000
Meer info
Korte animatiefilm van Sander Alt en Emily Reekers in kader van Ultrakort, samenwerking van Fonds 21 met Nederlands Film Fonds en Pathé.
Het is zover
VPRO
15.000
Meer info
Documentaire voor televisie en internet voor jongeren over rapper Ronnie Flex en muziekbeleving van nieuwe generatie.
Glas
Zelovic Film
25.000
Meer info
Documentaire van Rogier Kappers voor televisie, bioscoop en internet over kracht van muziek, glasorgel en componist Arvo Pärt.

 

Beeldende kunsten & vormgeving

Tijdelijk Museum - voormalige Bijlmerbajes
60 layers of cake foundation
30.000
Meer info
Tijdelijk museum in voormalige Bijlmerbajes in samenwerking met huidige tijdelijke bewoners: vluchtelingen en statushouders.
Robotanica
Beyond Expression / Transnatural Art & Design
20.000
Meer info
Kunst- & designtentoonstelling met lezingen en workshops in Amsterdam en Eindhoven over nieuwste generatie robots die biologische, organische en technologische krachten verenigen om natuur te versterken.
Raymond Pettibon: A Pen of All Work
Bonnefantenmuseum
30.000
Meer info
Grote overzichtstentoonstelling met tekeningen uit post-punkperiode van Amerikaanse kunstenaar Raymond Pettibon.
De Wereld van Pyke Koch
Centraal Museum Utrecht
30.000
Meer info
Oeuvretentoonstelling over Utrechtse interbellumkunstenaar Pyke Koch.
De miraculeuze 4e dimensie van Le Corbusier
Cobra Museum voor Moderne Kunst
30.000
Meer info
Tentoonstelling in Amstelveen voor breed publiek over beeldend werk van architect Le Corbusier.
Bron
CODA
10.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van beeldend kunstenaar en sieraadontwerper Ruudt Peters met installatie van sieraden, objecten en tekeningen in CODA Museum Apeldoorn.
Hiwa K: ‘To remember, sometimes you need different archeological tools’
De Appel
10.000
Meer info
Solotentoonstelling van Koerdisch-Irakese kunstenaar Hiwa K. met voorafgaand re-enactments in voetbalstadion en vechtclub in Amsterdam.
NA - Christian Boltanski
De Oude Kerk
40.000
Meer info
Tentoonstelling met nieuw site-specific werk van Franse kunstenaar Christian Boltanski.
Jongkind en de impressionisten
Dordrechts Museum
30.000
Meer info
Tentoonstelling gewijd aan Johan Barthold Jongkind en zijn Franse impressionistische vrienden onder wie Claude Monet.
Sense of Sound
DordtYart
20.000
Meer info
Geluids- en muziekprogramma rondom geluidskunst in Dordrecht.
Collaborate!
Foam Fotografiemuseum Amsterdam
30.000
Meer info
Scala aan activiteiten rondom 15-jarig bestaan van Foam met als centraal thema samenwerking.
(Re)Inventing Nature
FOTODOK
10.000
Meer info
Fototentoonstelling in Utrecht over veranderende relatie tussen mens, natuur en technologie.
Nucleus, de verbeelding van wetenschap
Fotografie Noorderlicht
50.000
Meer info
Internationale manifestatie over wetenschap en verbeelding ervan door fotografen en kunstenaars in Groningen, Friesland en Drenthe.
De Kunst van het lachen : Humor in de Gouden Eeuw
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
35.000
Meer info
Tentoonstelling over 17e-eeuwse humorcultuur en beeldgrappen in Frans Hals Museum.
Julio González -Picasso
Gemeentemuseum Den Haag
45.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van beeldhouwer Julio González waarin tevens zijn samenwerking met Picasso wordt belicht.
Graphic Matters 2017
Graphic Matters
40.000
Meer info
2-jaarlijks festival over grafische vormgeving in Breda.
Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof
Haags Historisch Museum
25.000
Meer info
Cultuurhistorische tentoonstelling over koloniale verleden en slavernij met kunstwerken uit 17e en 18e eeuw, hedendaagse kunst en documentaire.
Van Fauvisme tot Surrealisme: joodse avant-gardekunstenaars uit Hongarije
Joods Historisch Museum
20.000
Meer info
Tentoonstelling met circa 80 werken van joodse avant-gardekunstenaars uit Hongarije.
Het Zalig Nietsdoen
Kranenburgh
17.500
Meer info
Hedendaagse kunsttentoonstelling van gastcurator Eelco van der Lingen over kunst van het nietsdoen.
Arp. The Poetry of Forms
Kröller-Müller Museum
50.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van oeuvre van kunstenaar Jean (Hans) Arp.
Robert Mapplethorpe. Een perfectionist
Kunsthal Rotterdam
50.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van werk van Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe.
Hyperrealisme. 50 jaar sculptuur
Kunsthal Rotterdam
50.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van 50 jaar menselijke figuratieve sculpturen, met publicatie, educatie- en publieksprogramma.
Once more, with feeling
Land Art Flevoland
17.500
Meer info
Tentoonstelling in theater- en expositiecentrum KAF (Almere) om landschapskunstwerken van Flevoland toegankelijk te maken voor breed, landelijk publiek.
The Painted Bird
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur
25.000
Meer info
Tentoonstelling bestaande uit 1 grote muurschildering van 18 kunstenaars onder leiding van Gijs Frieling met soundtrack/audiotour van Frank Koolen.
Ravage: Happy Creation
Museum Arnhem
25.000
Meer info
Tentoonstelling over ontwerpersduo Ravage.
Tirzo Martha No Excuses!
Museum Beelden aan Zee
30.000
Meer info
Eerste solotentoonstelling in Nederland van Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha.
Change!
Museum Boijmans Van Beuningen
35.000
Meer info
Tentoonstelling over hedendaags social design.
Neo Rauch, Dromos, 25 jaar schilderijen 1993-2018
Museum de Fundatie
30.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van Duitse kunstenaar Neo Rauch in Zwolle.
Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda
Museum Gouda
30.000
Meer info
Tentoonstelling voor breed publiek over 16e-eeuwse schilder Pieter Pourbus.
Tier - Armando, Darwin, Sinke & van Tongeren
Museum Oud Amelisweerd
10.000
Meer info
Tentoonstelling van diersculpturen van kunstenaarsduo Sinke en Vantongeren gecombineerd met werk van Armando.
Made in China - Kanton aan de Kromme Rijn
Museum Oud Amelisweerd
10.000
Meer info
Tentoonstelling van Chinese 18e-eeuwse kunst samen met werk van Armando in Museum Oud Amelisweerd voor breed publiek.
Verboden Porselein. Exclusief voor de keizer
Museum Prinsenhof Delft
20.000
Meer info
Tentoonstelling met Chinees porselein en werk van hedendaagse Chinese en Nederlandse keramisten.
GLASS European roots
Nationaal Glasmuseum
20.000
Meer info
Demonstraties, workshops en tentoonstellingen rondom lokale glasblaastechnieken in Nederlandse glasblazerijen, Nationaal Glasmuseum Leerdam en Fort Asperen.
Etnomanie
Nederlands Fotomuseum
25.000
Meer info
Fototentoonstelling in Rotterdam waarin etnografische collectie in context van hedendaagse beeldcultuur wordt geplaatst.
Unwired Jacqueline Hassink
Nederlands Fotomuseum
35.000
Meer info
Fototentoonstelling en publicatie van Nederlandse fotograaf Jacqueline Hassink over leven zonder digitale connectie.
Zoro Feigl in de Electriciteitsfabriek
Nest
12.500
Meer info
Tentoonstelling en educatieprogramma van kinetisch kunstenaar Zoro Feigl in Electriciteitsfabriek in Den Haag.
Robot Love Challenges
Niet Normaal
60.000
Meer info
Beeldendekunstmanifestatie in Eindhoven over liefde in context van slimme technologie.
Een zacht geruis
Productiehuis Plaatsmaken
30.000
Meer info
Presentatie in 7 Gelderse kastelen waarbij 7 hedendaagse kunstenaars reageren op geschiedenis van desbetreffende plek.
RijksakademieOPEN 2017
Rijksakademie van beeldende kunsten
24.000
Meer info
3-daags evenement waarbij breed publiek kennismaakt met werk van 45 getalenteerde residentkunstenaars uit hele wereld.
Tentoonstelling Matthijs Maris
Rijksmuseum
45.000
Meer info
Tentoonstelling over 19e-eeuwse Haagse schilder Matthijs Maris in Rijksmuseum.
Geotagging - De voetsporen van Nederlandse kunstenaars in Parijs
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
15.000
Meer info
Applicatie om geografische gegevens te visualiseren en interactief toegankelijk te maken via internet en in museale context.
Future Bodies - Bart Hess 2007-2017
Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
20.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling van ontwerper Bart Hess.
Meester van het Licht - Emanuel de Witte
Stedelijk Museum Alkmaar
30.000
Meer info
Overzichtstentoonstelling voor breed publiek om te vieren dat Hollandse-Schoolschilder Emanuel de Witte 400 jaar geleden in Alkmaar werd geboren.
Jan Henderikse Too Much is not Enough
Stedelijk Museum Schiedam
25.000
Meer info
Tentoonstelling met selectie van werken van beeldend kunstenaar Jan Henderikse uit periode 1955-heden in Schiedam.
Scandinavisch Textiel- en Interieurdesign 1945-2015
TextielMuseum
50.000
Meer info
Tentoonstelling, collectieopdracht, educatieprogramma en publicatie over Scandinavisch industrieel ontwerp.
The Ten Murders of Josephine - Rana Hamadeh
Witte de With Center for Contemporary Art
20.000
Meer info
Tentoonstelling, performance, film en publicatie van beeldend kunstenaar Rana Hamadeh.

 

Literaire kunsten

Tilt Festival 2017
Book Awake
12.500
Meer info
Literair festival in Tilburg dat door verschillende samenwerkingspartners wordt georganiseerd.
Brainwash Festival 2017
Brainwash
17.500
Meer info
Maatschappijkritisch cultuurfestival in Amsterdam dat literaire en podiumkunsten onder de aandacht brengt.
Cross Comix Rotterdam
Centraal Planbureau Rotterdam (CBPR)
10.000
Meer info
Festival in Rotterdam waar beeldverhaal en andere kunstvormen elkaar ontmoeten.
Explore the North 2017
Explore the North
17.500
Meer info
2-daags kunstenfestival in binnenstad van Leeuwarden met muziek, literatuur, poëzie, verhalen, theater en beeldende kunst.
International Literature Festival Utrecht 2017
Het Literatuurhuis
10.000
Meer info
Meerdaags literatuurfestival met internationale romanschrijvers, vertalers en lezers in TivoliVredenburg, Utrecht.
Het Kabinet van het Gesproken Woord
Nowhere
10.000
Meer info
Landelijke serie spoken word performances op festivals en in theaters gericht op jong publiek.
Read My World Festival 2017 - Black USA
Read My World
20.000
Meer info
Intercultureel literair festival voor met name jong publiek in Tolhuistuin en Bijlmerparktheater.
Jongeren & Maatschappij
Dromen van Dromers

Inleiding

Voor alle jongeren van 12 tot 30 jaar een goede start in de samenleving, vol kansen en ontwikkelmogelijkheden. Dat vindt Fonds 21 essentieel. We droegen hieraan in 2017 bij door projecten te ondersteunen die door een leerervaring de zelfredzaamheid vergroten. Dat doen we binnen de thema’s Omgaan met Geld, Mediawijsheid, Ondernemen en Taalvaardigheid. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor projecten waarbij cultuur een middel is om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te stimuleren. Dat doen we vanuit het aandachtsgebied Cultuur als Middel.

 

In 2017 hebben 51 projecten onder de pijler Jongeren & Maatschappij een toekenning van Fonds 21 ontvangen voor een bedrag van in totaal €2.034.980. Toegekende bedragen lopen uiteen van €10.000 voor onder andere de ontwikkeling van het lesprogramma Online Schulden door Codename Future tot €250.000 voor Skills The Finals, een landelijke competitie in het kader van vakmanschap voor vmbo- en mbo-jongeren georganiseerd door WorldSkills NL. Het gemiddelde toegekende bedrag binnen de pijler was €39.901.

 

 

Jongeren & Omgaan met Geld

 

Binnen het thema Jongeren & Omgaan met Geld ontvingen 10 projecten een toekenning voor in totaal €247.500. Een deel van die projecten was gericht op het doorbreken van het taboe op het hebben van schulden en bewustwording van processen als groepsdruk en imago in relatie tot het uitgeven van geld. Dat gold bijvoorbeeld voor Duld geen Schuld van Plattelandsjongeren.nl (bijdrage €35.000). Dit project maakt de financiële problemen onder jongeren op het platteland bespreekbaar via peer educators en een interactief spel.

 

Andere projecten vergrootten de kennis en vaardigheden op het gebied van sparen, lenen en budgetteren. Een voorbeeld is MON€Y SCHOOL van Diversiteitsland (toekenning €40.000). Hierbij formuleren jongeren eerst hun toekomstdroom en werken ze vervolgens een financieel plan hiervoor uit.

 

 

Jongeren & Mediawijsheid

 

Het kleinste thema qua aantal projecten en totaal toegekend bedrag was Jongeren & Mediawijsheid. We kenden aan 5 projecten een bijdrage toe voor in totaal €97.780. Hierbinnen leerden jongeren in de meeste gevallen over media door zelf media te maken. Bijvoorbeeld bij Frame van de Nationale Jeugdraad (toekenning €11.000). In dit project maakten jongeren uit het speciaal onderwijs onder leiding van peer educators en een professionele filmmaker vlogs waarin ze zichzelf positief neerzetten. Zo leerden ze hoe beeldvorming door media wordt beïnvloed door bijvoorbeeld cameravoering en editing.

 


Jongeren & Ondernemen

 

De meeste projecten ondersteunden we binnen het thema Jongeren & Ondernemen, namelijk met 16 toekenningen voor een bedrag van in totaal €946.200. Sommige hiervan droegen bij aan het vergroten van de ondernemerschapsvaardigheden van jongeren. Bijvoorbeeld in de ZomerOndernemer van The New Entrepreneur, waar jongeren in de zomer hun ideeën voor een eigen onderneming uitwerken (bijdrage  €86.000). 

 

Andere projecten vergrootten de ondernemende houding van jongeren in relatie tot werk, bijvoorbeeld Mijn Eerste Bijbaan Plus van Stichting Kennis en sociale Cohesie. Hier werden jongeren getraind op arbeidsmarktvaardigheden (bijdrage  €20.000). En we ondersteunden ook projecten die de ondernemende houding van jongeren in relatie tot de maatschappij vergroten. Bijvoorbeeld Move van Move Your World! waarin vmbo-leerlingen samen met studenten positieve acties organiseren voor hun wijk (toekenning  €47.500).

 

 

Jongeren & Taalvaardigheid

 

Onder het thema Jongeren & Taalvaardigheid droegen we in 2017 bij aan 7 projecten voor in totaal €285.000. Zij zetten allemaal in op het vergroten van plezier in taal opdat jongeren spelenderwijs taalvaardiger worden.

 

In ongeveer de helft van de gevallen lag de nadruk op lees- en schrijfvaardigheid, zoals bij de schrijfwedstrijd voor vmbo en mbo Er Was Eens 2017/2018, georganiseerd door Passionate Bulkboek (ondersteund met €20.000).

 

Bij Debatteren op het mbo van het Nederlands Debat Instituut (bijdrage €40.000) ging het juist om de mondelinge taalvaardigheid: overtuigend leren spreken en zorgvuldig luisteren.

 

 

Jongeren & Cultuur als Middel

 

Vanuit het aandachtsgebied Jongeren & Cultuur als Middel hebben we 13 projecten ondersteund voor in totaal €458.500. Hierbij maken jongeren zelf kunst of organiseren ze projecten in het kader van kunst. Daarbij worden ze begeleid door professionele makers. Ze werken toe naar een eindproduct (zoals een voorstelling, tentoonstelling of documentaire) van artistiek goed niveau dat wordt getoond aan publiek dat breder is dan alleen ouders en vrienden. Een goed voorbeeld is Dromers van Dromen van De Vrolijkheid (ondersteund met €60.000 voor 2 jaar). Hierbij zetten jongeren uit 27 AZC’s samen met kunstenaars en jongeren uit hun buurt artistieke projecten op. Doel is om hen te verbinden aan de buurt, hen te stimuleren zich ondernemend op te stellen en hun zelfvertrouwen te laten groeien. Een ander voorbeeld is Political Catwalk 2017 van Stichting F6 (bijdrage €11.000). Daarbij maakten jongeren kledingontwerpen voor politici en gingen ze in gesprek over politiek en democratie. Zo leerden ze om zichzelf te presenteren, samen te werken en te organiseren.

 

 

Uitgegeven bedrag naar thema
Ondernemen 946.200
Cultuur als Middel 458.500
Taalvaardigheid 285.000
Omgaan met geld 247.500
Mediawijsheid 97.780

Totaal

2.034.980
Aantal ondersteunde projecten
Ondernemen 16
Cultuur als Middel 13
Omgaan met Geld 10
Taalvaardigheid 7
Mediawijsheid 5

Totaal

51

Publiek

Fonds 21 wil graag een brede groep jongeren bereiken, in het bijzonder die jongeren die het meeste baat hebben bij de leerervaringen uit projecten. Met de 51 projecten die we in 2017 ondersteunden werden gezamenlijk 179.808 jongeren bereikt, met een accent op jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 23 jaar. 19 projecten bereikten jongeren via school waarvan in 14 gevallen op het vmbo en het mbo.

 

 

Spreiding

Door het ondersteunen van initiatieven op het gebied van Jongeren & Maatschappij willen we jongeren uit heel Nederland bereiken. In 2017 werden de meeste projecten die we ondersteunden uitgevoerd in de Randstad, namelijk 29, 28 en 24 in respectievelijk Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De minste projecten ondersteunden we in Drenthe (9) en Zeeland (10). Op de Nederlandse Antillen vond maar 1 project plaats met onze steun.

 

 

Geografische spreiding van projecten over provincies (NB Veel projecten worden uitgevoerd in meer provincies.)

9

Drenthe

13

Flevoland

11

Friesland

16

Gelderland

14

Groningen

11

Limburg

19

Noord-Brabant

29

Noord-Holland

13

Overijssel

24

Utrecht

28

Zuid-Holland

10

Zeeland

1

Caribisch deel van het Koninkrijk
Ondernemen 946.200
Cultuur als Middel 458.500
Taalvaardigheid 285.000
Omgaan met geld 247.500
Mediawijsheid 97.780

Totaal

2.034.980
Toekenningen Jongeren & Maatschappij

 

Ondernemen

VMBO On Stage 2017/2018
Backstage
204.500
Meer info
20 trajecten door heel Nederland gericht op beroepsvaardigheden om vmbo'ers te interesseren voor vakmanschap en zelfstandig ondernemen.
JobBuddies
Best Buddies Nederland
23.000
Meer info
Buddyprogramma voor jongeren met verstandelijke beperking die in dienst treden in bedrijfsleven met als doel duurzame arbeidsrelatie.
We the People
DEGASTEN
27.700
Meer info
Voorstelling en educatief lespakket over zelfredzaamheid, doelen stellen en offers doen voor jongeren van voortgezet onderwijs en mbo.
Delitelabs 2.0
Delitelabs
50.000
Meer info
Opleidingstrajecten in ondernemerschap voor jongeren met afstand tot arbeidsmarkt en vluchtelingen in Amsterdam.
Strong Girls Work
Elance Academy
15.000
Meer info
Coachingsproject voor jonge vrouwen uit Amsterdam richting opleiding of werk.
SamenDoorSamen
Hoedje van Papier
17.500
Meer info
Project dat (financiële) zelfredzaamheid van jonge statushouders vergroot door koppeling aan maatje en deelname aan activiteitenprogramma.
Move your world!
Move
47.500
Meer info
Lessenreeks waarbij vmbo-scholieren samen met studenten positieve acties organiseren voor hun wijk om hun zelfvertrouwen en maatschappelijke participatie te vergroten.
Topmatch Twente, bedrijven dragen zorg voor inclusie
Pak die Kans
50.000
Meer info
Project waarin Twentse jongeren uit doelgroepregister stapsgewijs worden toegeleid naar reguliere banen.
Tweenstalent 2017
Paspoort naar je Toekomstdroom
15.000
Meer info
Lesprogramma en evenement voor jongeren van voortgezet onderwijs en mbo in Amsterdam waarbij zij zich oriënteren op hun toekomst.
Jongerenacademie Talent in Zich 2017
SOVIC
40.000
Meer info
Coachingsprogramma in regio Haaglanden waarin kwetsbare jongeren van 17 tot 27 jaar beeld krijgen van hun talenten, drijfveren en ambitie en kennismaken met verschillende beroepen.
Mijn Eerste Bijbaan - Plus
Stichting voor Kennis en sociale Cohesie
20.000
Meer info
Project waarin Amsterdamse jongeren van 15 tot 17 jaar ervaring opdoen en worden voorbereid op arbeidsmarkt.
ZomerOndernemer 2017
The New Entrepreneur
86.000
Meer info
Landelijke zomerschool waarin jongeren van 15 tot 22 jaar kennismaken met opzetten van eigen bedrijf.
De Belofte
Twisted
20.000
Meer info
Leerwerkroute voor jongeren uit Flevoland met afstand tot arbeidsmarkt.
Skills The Finals 2018
WorldSkills Netherlands
250.000
Meer info
Regionale vakwedstrijden en landelijk evenement in kader van beroepsonderwijs en vakmanschap voor vmbo- en mbo-jongeren in Overijssel.
Design Your Future 2018
YA!-coaching Midden Nederland
30.000
Meer info
Begeleidingstraject voor kwetsbare jongeren uit regio Utrecht-Midden bij vinden van duurzame plek in maatschappij.
Young Impact
Young Impact
50.000
Meer info
Programma dat jongeren van 10 tot 25 jaar inspireert om vanuit intrinsieke motivatie positieve maatschappelijke acties te ondernemen.

 

Cultuur als Middel

Dromers van Dromen (2017-2018)
De Vrolijkheid
60.000
Meer info
Project waarbij jongeren in asielzoekerscentra op verschillende locaties in Nederland eigen project opzetten met kunst als instrument.
En Nu WIJ!
Het Zuidelijk Toneel
12.500
Meer info
Project waarbij jongeren uit Noord-Brabant podium krijgen om nieuwe ideeën, knelpunten en oplossingen binnen lokale democratie op creatieve wijze aan te kaarten.
ID
ID Theatre Company
20.000
Meer info
Multidisciplinaire theatervoorstelling voor jongeren over kracht en zwakte van verschuilen achter identiteit.
Look@Me
Kunstkade
20.000
Meer info
2-jarig documentaireproject met jongeren uit aandachtswijken van Leeuwarden met doel hen stem te geven.
Musical Postcards
La Vie sur Terre
15.000
Meer info
Initiatief waarin dromen van jongeren over waardige toekomst worden verklankt in composities en uitgevoerd door professionals.
Move it!
Noord Nederlands Orkest
35.000
Meer info
Bewegingstheaterproject voor jongeren in Winschoten, Groningen en Zuidlaren door Club Guy & Roni en Noord Nederlands Orkest.
Vocal Statements
Operamakers
15.000
Meer info
Educatief project op Utrechtse vmbo-scholen waarin zingen in koorverband wordt ingezet om actuele thema's bespreekbaar te maken, leerlingen met elkaar te verbinden en hun persoonlijke stem te ontdekken.
Partofit
Possibilize
35.000
Meer info
Trainingstraject waarin jongeren met beperking gezamenlijk cultureel product ontwikkelen en uitvoeren op festivals.
Sencity Utrecht (2018-2020)
Possibilize
90.000
Meer info
Trainingstraject voor dove en horende jongeren resulterend in cultureel evenement in Utrecht.
Political Catwalk 2017
Stichting f6
11.000
Meer info
Project waarbij jongeren mode maken voor politici en daarbij leren over politiek en democratie en om zich zelf te presenteren, samen te werken en te organiseren.
Art Rules 2017
The Pancake Gallery Foundation
40.000
Meer info
Nederlands-Caribisch jongerenplatform dat jaarlijks educatief zomerprogramma biedt in verschillende kunstdisciplines.
Scholieren Filmfestival 2017
The Young Kieslowski
15.000
Meer info
Filmfestival in Leiden georganiseerd door en voor middelbare scholieren.
Creativiteit Bevrijdt (2018-2019)
Young in Prison
90.000
Meer info
Creatieve workshop- en maatjesprogramma's voor jongeren in en na detentie.

 

Omgaan met geld

Online schulden
Codename Future
10.000
Meer info
Lesmodule om bij jongeren op mbo financieel bewustzijn te creëren over hun mogelijkheden en online risico's.
Money Maker 2017
De Jonge Krijger
10.000
Meer info
Project waarin jongeren worden gecoacht om zelf te zorgen voor meer inkomsten en minder uitgaven.
Money Maker 2018
De Jonge Krijger
12.500
Meer info
Coach- en trainingstraject voor jongeren in omgaan met geld en vinden van (bij)baan.
MON€Y SCHOOL 2017/2018
Diversiteitsland
40.000
Meer info
Buitenschools workshoptraject voor jongeren van 13 tot 18 jaar uit Amsterdam met doel hun financiële vaardigheden te vergroten.
ONSbank
Het Instituut
20.000
Meer info
Leertraject met financieel-sociale en artistieke leerlijn waarbij jongeren leren anders om te gaan met geld en schulden.
MoneyStories 2017/2018
Het Kandidatennetwerk
20.000
Meer info
Workshoptraject voor jongeren op vmbo en mbo in Noord-Holland om financieel bewustzijn te vergroten.
Mind your Wallet 2017
IDEA NL
40.000
Meer info
Landelijk debatproject over omgaan met geld voor en door jongeren in 10 achterstandswijken.
Duld geen Schuld
Plattelandsjongeren.nl
35.000
Meer info
Project waarbij peer educators financiële problemen onder jongeren op platteland bespreekbaar maken via onder meer interactief spel.
Eigen Schuld
Studio 52nd
45.000
Meer info
Voorstelling voor jongeren door professionele theatergroep over omgaan met geld met teksten van Amsterdamse jongeren die opgroeien in armoede.
Haagse Euro's
XtraPlus
15.000
Meer info
Project waarin jongeren uit Den Haag, Delft en Zoetermeer op vmbo en mbo met elkaar in dialoog gaan over belang van omgaan met geld en gevolgen van schulden.

 

Taalvaardigheid

Taal is Leuk!
De Talentenschool
20.000
Meer info
Leesgroep op basis van speciaal ontwikkelde buitenschoolse methode voor Amsterdamse basisschoolleerlingen ter versterking van taal- en leesvaardigheden.
Week van de Mensenrechten
Discussiëren Kun Je Leren
10.000
Meer info
Debatwedstrijden in Zaandam, Hoorn, Purmerend en Amsterdam voor 2e leerjaar voortgezet onderwijs over mensenrechten en gelijkwaardigheid.
Taal & Poëzie 2018
IMC Weekendschool
125.000
Meer info
Buitenschools creatief taalonderwijs voor leerlingen van weekendscholen in alle 10 vestigingen van IMC Weekendschool.
Debatteren op de basisschool en het mbo
Nederlands Debat Instituut
40.000
Meer info
Traject van debatactiviteiten dat uitmondt in landelijke kampioenschappen voor basisschool en mbo.
Er Was Eens 2017/2018
Passionate Bulkboek
20.000
Meer info
Landelijke verhalenwedstrijd voor jongeren op vmbo, mbo en hbo waarin lees- en schrijfonderwijs worden gecombineerd.
Stap op de Rode Loper! 2017/2018
Samenleving & Kunst Amsterdam
50.000
Meer info
Lespakket en reeks evenementen om vrij lezen bij leerlingen uit bovenbouw vmbo uit Groningen, Amsterdam en Eindhoven te stimuleren.
Het Andere Gedicht 2017
Special Arts
20.000
Meer info
Poëziewedstrijd waarin jongeren en ouderen met verstandelijke handicap worden uitgedaagd om te schrijven.

 

Mediawijsheid

ReadICTed to robots
Bibliotheek Gelderland Zuid
37.280
Meer info
Project waarbij scholieren van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs via werken met sociale robots hun informatie- en digitale vaardigheden vergroten.
Frame
Nationale Jeugdraad
11.000
Meer info
Mediawijsheidproject voor jongeren met chronische aandoening.
Media Traject Bijlmer Style 3.0
Netwerk Amsterdamse Helden
17.500
Meer info
Traject waarin Amsterdamse jongeren onder begeleiding van professionele mediamakers mediaproducties maken die te zien en te horen zijn op onder meer AT5.
Kwetsbare jongeren mediawijzer met VR
Podium Bureau voor Educatieve Communicatie
15.000
Meer info
Project waarin methode voor mediawijsheid met virtual reality voor leerlingen van praktijkonderwijs wordt ontwikkeld en effecten ervan worden onderzocht.
Scholieren Filmfestival 2018
The Young Kieslowski
17.000
Meer info
Filmfestival voor en georganiseerd door jongeren uit Leiden en Den Haag.
Communicatie
Communicatie
Festival Oude Muziek

Fonds 21 richt zich in zijn communicatie op (potentiële) aanvragers. Het belangrijkste communicatiemiddel dat we daarbij inzetten is onze website: www.fonds21.nl. Hier stellen we onze doelgroepen via informatie over voorwaarden, toekenningen en uitgelichte projecten op de hoogte van ons beleid. In 2017 is de website bezocht door 31.335 gebruikers. Zij waren goed voor 233.264 paginaweergaven. Om de communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep monitoren en optimaliseren we de website doorlopend in samenwerking met websitebouwer Vruchtvlees.

 

In 2017 hebben we een flinke verbeterslag geslagen. We hebben de algemene voorwaarden en criteria van de aandachtsgebieden van de 2 pijlers opnieuw geformuleerd, het aanvraagproces verduidelijkt en de 2 pijlers beter over het voetlicht gebracht. Met deze aanpassingen hopen we het aantal niet-passende aanvragen verder terug te dringen. Daarnaast zijn we in 2017 begonnen met het volledig digitaliseren van alle formulieren. Hierdoor zal vanaf het voorjaar van 2018 de communicatie tussen de aanvrager en het fonds voornamelijk via de website verlopen.

 

Een belangrijk doel van onze communicatie is verantwoording afleggen over onze activiteiten en bestedingen. Om de doelgroep te informeren en te betrekken voeren we een actief online beleid. Naast de website maakt Fonds 21 gebruik van een digitale nieuwsbrief. Het aantal abonnees hierop is in 2017 ten opzichte van 2016 met 10% toegenomen naar ruim 2.300 adressen. In de nieuwsbrief informeren we onze achterban over projecten die we steunen en geven we informatie vanuit het fonds die van belang is voor aanvragers. 

 

Op sociale media is Fonds 21 actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram. We gebruiken deze kanalen om kennis te delen, doelgroepen te betrekken bij de organisatie en om onze naamsbekendheid te vergroten. In 2017 is het aantal volgers op Twitter gegroeid naar 5.143, een toename van bijna 11% ten opzichte van 2016. Op Facebook nam het aantal volgers met 30% toe naar 2.166. Het aantal volgers op LinkedIn groeide naar 665 gebruikers, een stijging van 13% ten opzichte van 2016. Sinds juli 2017 is Fonds 21 ook actief op Instagram, waar we door 389 gebruikers worden gevolgd.

Naamsbekendheid

Door te adverteren in programmaboekjes, op websites, sociale media, en of op het (bioscoop)scherm bij projecten die we ondersteunen werkt Fonds 21 aan het vergroten van de naamsbekendheid. De advertenties die bijdragen aan de zichtbaarheid van het fonds bij ondersteunde projecten worden ontworpen door Irma Boom Office. In 2017 verschenen er onder meer advertenties voor het Holland Festival, Oerol, IFFR en IDFA. Ook is in 2017 opnieuw een bioscooptrailer voor IDFA gemaakt over Fonds 21.

Organisatie
Medewerkers

Fonds 21 is een kleine en slagvaardige organisatie. In 2017 heeft het team weer hard gewerkt om de aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en de aanvragers van goede informatie te voorzien. De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg 9fte. Er zijn in 2017 geen nieuwe vacatures ingevuld.  

 

Overzicht medewerkers per 31 december 2017: 

 

 

 

Directie

Marie Hélène Cornips

 

Projectadvies

Joke Ballintijn

Marijke Evers

Marlous van Gastel

Gouke Hilte

Rianne Koelmans

 

Projectondersteuning

Wytske Mullenders

 

Communicatie

Niels Lindenhovius

 

Financiën en Bedrijfsvoering

Tim Roeleveld

Yurda Toktas

Jaarrekening
Balans per 31 december 2017

Bedragen in €

Staat van baten en lasten over 2017

Bedragen in €

Kasstroomoverzicht over 2017

Bedragen in €

Toelichting bij de jaarrekening

1          Algemene toelichting

 

Activiteiten

De activiteiten van het fonds betreffen het bevorderen van culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten door middel van het toekennen van donaties in de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

 

Vestigingsadres

Stichting Fonds 21 is feitelijk gevestigd aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht.

 

Verbonden partijen

Stichting Beheer SNS REAAL te Utrecht is een verbonden partij van Fonds 21. De aard van de verbondenheid is gelegen in het feit dat twee van de vier bestuursleden van Fonds 21 worden benoemd op voordracht van Stichting Beheer SNS REAAL.

 

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. De omvang van de financiële verhouding en transacties met Stichting Beheer SNS REAAL zijn in de balans en de staat van baten en lasten tot uitdrukking gebracht.

 

 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van de waardering van activa en passiva en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

 

Schattingen

De directie van Fonds 21 maakt schattingen die van belang zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het inzicht noodzakelijk is, worden deze schattingen vermeld bij de toelichting op de betreffende posten.

 

Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld.

 

2          Grondslagen van de waardering van activa en passiva

 

De jaarrekening 2017 is opgesteld in overeenstemming met RJ 640, Verslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Reserves en fondsen

Op grond van een overeenkomst wordt jaarlijks, binnen de grenzen van de toezegging, een zodanig bedrag gesuppleerd door Stichting Beheer SNS REAAL dat het resultaat van het fonds nihil is. Als gevolg hiervan kent het fonds geen reserves en vermogen. Stichting Beheer SNS REAAL staat garant voor de verplichtingen aangegaan door Stichting Fonds 21.

 

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

 

Verplichtingen inzake toegezegde donaties

Verplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

 

De toegezegde donaties aan aanvragers zijn opgenomen voor de nominaal toegezegde bedragen onder aftrek van betaalde voorschotten.

 

De verplichtingen worden verlaagd indien en voor zover toegezegde donaties geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

 

 

Operationele leasing

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten gedurende de looptijd van het contract.

 

3          Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

 

Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

 

De toegezegde donaties worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de aanvrager is medegedeeld, als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

 

De baten bestaan uit de vergoeding die Fonds 21 ontvangt van stichting Beheer SNS REAAL voor de uitvoering van haar activiteiten. De baten worden verantwoord ter hoogte van de jaarlijkse bestedingen (bestedingen aan de doestelling en uitvoeringkosten eigen organisatie). Derhalve zijn jaarlijks de lasten gelijk aan de baten.

 

Toegezegde donaties die door aanvragers niet worden opgevraagd worden na het verstrijken van de afrekentermijn ingetrokken en als baten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post ‘Vrijval reeds toegezegde donaties’. Eveneens wordt hieronder opgenomen het verschil tussen toegezegde garanties en de lagere werkelijke afrekening.

 

 

Afschrijvingen

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

 

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers.

 

Pensioenlasten

Fonds 21 heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 valt onder de Nederlandse Pensioenwet. Fonds 21 betaalt op contractuele basis premie aan het Pensioenfonds. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen onder de overlopende activa indien zij leiden tot een terugstorting of tot vermindering van toekomstige betalingen. Premies die verschuldigd zijn maar nog niet betaald, worden als verplichting op de balans opgenomen.

 

De pensioenregeling van Fonds 21 is ondergebracht bij Pensioenfonds SNS REAAL. Fonds 21 is als aangesloten onderneming opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst die Pensioenfonds SNS REAAL heeft gesloten met de Volksbank en Vivat voor 2016 en 2017.

 

De pensioenregeling betreft een (voorwaardelijke) middelloonregeling waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen door de werkgever en de werknemer.

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden geïndexeerd op basis van maximaal de Consumentenprijsindex alle huishoudens. De indexatie wordt gefinancierd vanuit het beleggingsrendement, er is geen reserve voor gevormd en er wordt geen premie voor betaald.

 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds SNS REAAL bedraagt ultimo 2017 115,9% (DG UFR, voorgeschreven door DNB) hetgeen hoger is dan de wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad van circa 105%. Het betreft de voorlopige cijfers van Pensioenfonds SNS REAAL.

 

 

Rente en bankkosten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

4          Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds ook al zijn zij inmiddels volledig afgeschreven. Het verloop is als volgt:

5          Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van het fonds. Het verloop is als volgt:

 

6          Vorderingen en overlopende activa

De vordering op Stichting Beheer SNS REAAL is niet rentedragend. Van de vordering heeft €1.538.941 een langlopend karakter. De ontvangst van de vordering is afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte van Fonds 21. Er zijn geen aanvullende contractuele bepalingen en er zijn geen zekerheden gesteld. Het verloop van de rekening courant met Stichting Beheer SNS REAAL is als volgt:

Overige vorderingen

De overige vorderingen en vooruitbetaalde posten bestaan uit de huur van het eerste kwartaal 2018, het NVTC lidmaatschap voor 2018 en de vordering op het Pensioenfonds SNS REAAL voor de teveel betaalde pensioenpremie in 2017.

 

7          Liquide middelen

Het betreft direct opvraagbare banktegoeden, met uitzondering van de bankgarantie ad €21.278,09 afgegeven voor de huurovereenkomst met Creative Valley.

 

8          Langlopende schulden

Van de toegezegde donaties aan aanvragers is het deel dat betrekking heeft op de jaren na 2018 verantwoord onder de langlopende schulden. De langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan één en minder dan vijf jaar.

 

9          Kortlopende schulden

De toegezegde donaties aan aanvragers betrekking hebbend op de jaren tot en met 2018 zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Eventuele voorschotbetalingen zijn in mindering gebracht. De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

 

10           Belastingen en premies

11        Overige kortlopende schulden

De overige te betalen posten bestaan onder andere uit de reserveringen voor het jaarverslag, de accountantskosten en de verlofuren.

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 

Stichting Beheer SNSREAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden, binnen de grenzen van een jaarlijks vast te stellen budget, de bestedingen van Fonds 21 te vergoeden. In de overeenkomst die Stichting Beheer SNS REAAL en Fonds 21 hebben afgesloten zijn afspraken opgenomen over het donatiebeleid en de maximale liquiditeitspositie van Fonds 21.

 

Huurverplichtingen

Het bureau van het fonds is gevestigd in Creative Valley aan de Orteliuslaan 27 te Utrecht welk pand met ingang van 1 augustus 2014 is gehuurd voor een periode van 5 jaar plus een aansluitende periode van 5 jaar tegen een te indexeren huursom van €93.100 per jaar. Hiervoor is als zekerheidsstelling een bankgarantie afgegeven zoals vermeld in de toelichting op de liquide middelen.

 

De specificatie van de huurverplichtingen is als volgt:

Operationele leasing

Er wordt een auto en een copier geleased met als expiratiedata 18 december 2020 en 30 september 2020.

 

De specificatie van de verplichtingen uit hoofde van operationele leasing is als volgt:

Gedurende het verslagjaar zijn de volgende betalingen inzake operationele leasing in de staat van baten en lasten verwerkt:

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

12        Baten

 

Bijdrage van Stichting Beheer SNS REAAL

Stichting Beheer SNS REAAL heeft zich contractueel verbonden de totale bestedingen van Fonds 21 in 2017 te vergoeden.

 

Verkoop inventaris  Maliebaan

Vanwege de verhuizing van het fonds naar een kleiner kantoor, is een deel van de inventaris verkocht. Een restant lag in opslag. Dat laatste deel is in 2016 verkocht. Dit is als een incidentele opbrengst geboekt.

 

13        Besteding aan de doelstelling

14        Uitvoeringskosten eigen organisatie

De verwachte omvang van het medewerkersbestand voor 2018 is 9,3 FTE. Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Fonds 21 is vastgelegd in en gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur en valt buiten de Arbeidsvoorwaardenregeling. Zie navolgend onder ‘Kosten bestuur en commissies’ voor het beleid ten aanzien van de beloningen van leden van het bestuur en de commissies.

 

 

Kosten bestuur en commissies

Bestuurders ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Bestuurders die bezoldigd worden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL ontvangen geen vergoeding van Fonds 21.

 

Commissieleden ontvangen een vergoeding op basis van de geschatte tijdsbesteding per vergadering waar zij aanwezig zijn met inachtneming van het bepaalde in het Besluit 6 april 2010 inzake ANBI, het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en Commissie en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 

 

Communicatiekosten en PR

In 2017 zijn diverse aanpassingen aan de website doorgevoerd. De kosten hiervoor zijn binnen begroting gebleven.

 

 

Onderzoekskosten

Fonds 21 voert in het kader van impact van gehonoreerde projecten twee onderzoekspilots uit. Voor de pijler Kunst & Cultuur wordt samen met VSBfonds onder festivals publieksonderzoek gedaan door GfK en Cigarbox. Voor de pijler Jongeren & Maatschappij wordt in samenwerking met Sinzer een onderzoek gedaan bij zes toegekende projecten naar de effectiviteit van preventieve interventies in het thema Omgaan met Geld.

 

 

VASTSTELLING

De jaarrekening is opgesteld door de directie en is vastgesteld door het bestuur op 29 maart 2018.

 

 

mr. E.H. Swaab                                                                  

Voorzitter

 

mr. N. Albayrak                                                                             

Vicevoorzitter

 

drs. A.H.A. Hoevenaars                         

Bestuurslid

 

drs. J.M. Overmeer

Bestuurslid

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De statuten bevatten geen specifieke bepaling ten aanzien van de resultaatbestemming. Door de aard van de organisatie zijn de baten en lasten over het boekjaar aan elkaar gelijk. Met inachtneming van voorgaande heeft het bestuur de jaarrekening in haar vergadering van 15 maart 2017 vastgesteld.

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Colofon
Colofon

Deze site is een uitgave van Stichting Fonds 21, Utrecht

 

 

Ontwerp en technische realisatie:

 

Vruchtvlees, Den Haag

 

Beeld:

 

De gebruikte foto’s zijn afkomstig van websites van organisaties of projecten die door Fonds 21 in 2017 gesteund zijn. Diegenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot Fonds 21 wenden.